4. Funktsioonid

Eelmise peatüki pere sissetuleku ülesandes tuli sul tõenäoliselt korrata netopalga arvutamise valemit kahes kohas – ema ja isa netopalga arvutamisel.

Õnneks polnud tegemist eriti keerulise valemiga ning copy-paste’iga oli võimalik topelt tippimise vaeva vältida. Aga päris õige see asi siiski ei tundunud – näiteks kui netopalga arvutamise valem peaks kunagi muutuma, siis peab olema meeles programmi muuta kõigis kohtades, kus seda valemit on kasutatud.

Kahtlemata oleks pere sissetulekut palju lihtsam arvutada, kui Pythonis oleks olemas spetsiaalne käsk netopalga arvutamiseks. Samas, kust teavad Pythoni loojad, milliseid käske kellelgi vaja võib minna?

Selles peatükis uurime, kuidas pakendada mingi programmijupp funktsiooniks ja kuidas seda hiljem erinevates kohtades kasutada. Teisiti öeldes, me hakkame looma uusi Pythoni käske. Alustuseks aga võtame kokku selle, mida me Pythoni käskude kohta juba teame.

Käsud e funktsioonid

Siiani on olnud juttu mitmetest erinevatest Pythoni n-ö käskudest, nagu näiteks input, sin, right, is_wall, int, readline, upper, print. Tegelikult on ametlik termin nende kohta funktsioon.

Paljudel juhtudel saab tõmmata selged paralleelid Pythoni funktsioonide ja matemaatikast tuntud funktsioonide vahele, samas on mõnede Pythoni funktsioonide olemus hoopis erinev. Alustuseks ütleme lihtsalt, et funktsioon (e mitteformaalselt käsk) on mingi Pythoni maailma „asi“, millel on (tavaliselt) nimi ja mis oskab midagi arvutada või teha.

Funktsioonide kasutamine

Toome meeldetuletuseks mõned koodijupid, kus on kasutatud funktsioone nimedega input, int, is_wall, print, sqrt ja sin:

 • sisestatud_vanus = input("Sisesta oma vanus: ")
 • vanus_arvuna = int(sisestatud_vanus)
 • if is_wall(): ...
 • print(sqrt(sin(0.5)))

Esimene tähelepanek on see, et funktsiooni kasutamiseks tuleb kirjutada tema nimi ja selle järel sulud. Sulgudes võib olla 0 või rohkem argumenti s.o miski, millega me saame funktsiooni tööd kuidagi mõjutada. Näiteks lauses print("tere") tähistab print funktsiooni, "tere" on tema argument ja kõik see kokku on funktsiooni väljakutse e rakendamine (öeldakse ka aplikatsioon). Argumendid võivad olla mingid konkreetsed väärtused, muutujad või mingid muud avaldised (sh funktsioonide rakendused).

Arvutamine vs tegemine

Siiani oli meil kombeks uusi Pythoni konstruktsioone lahterdada avaldiste või lausete hulka. Nüüd tekib küsimus, kas mingi funktsiooni väljakutse (nt sqrt(sin(x)) või print('Tere!')) on avaldis või lause? Tuleb välja, et sellele ei saagi lühidalt vastata.

Mõned funktsioonid (nt sin, sqrt ja int) on olemuselt küllalt sarnased matemaatiliste funktsioonidega, kuna nad võtavad ühe väärtuse, arvutavad natuke ja annavad vastu e tagastavad mingi teise väärtuse (nt avaldisega sqrt(4) anname funktsioonile sqrt argumendiks väärtuse 4 ning funktsioon annab meile vastu väärtuse 2.0). Selliste funktsioonide väljakutsed on oma olemuselt avaldised, mis tähendab, et me võime neid kasutada igal pool, kus avaldised on lubatud, näiteks omistuslauses või mõne teise funktsiooni argumendina. Siia gruppi loeme ka need funktsioonid, mille väljakutse võib anda igal korral erineva väärtuse, näiteks input("Sisesta midagi: ") või Pykkari is_wall(). Kuigi need pole funktsioonid matemaatilises mõttes, kasutatakse ka neid avaldistes.

Teiste funktsioonide väljakutsel (nt print('Tere'), right(90), step()) huvitab meid see, mida nad teevad – me tahame, et midagi juhtuks (nt et ekraanile ilmuks uus tekstijupp või robot liigutaks ennast). Mingit huvitavat tagastusväärtust nad meile ei paku. Selliste funktsioonide väljakutseid loeme lauseteks ja seetõttu esinevad nad programmides omaette real. Funktsioonide defineerimise õppimist alustame just seda tüüpi funktsioonidega.

Märkus

Mõnedes keeltes kasutatakse tegevusele orienteeritud funktsioonide jaoks eraldi terminit protseduur. Seda, mis taolise funktsiooni käivitamisel juhtub, nimetatakse mõnikord funktsiooni efektiks või kõrvalefektiks.

Märkus

Kui nüüd päris täpne olla, siis tegelikult kõik Pythoni funktsioonid tagastavad midagi, isegi print ja step. Need funktsioonid, mille põhieesmärk on mingi tegevus, tagastavad alati ühe spetsiifilise (ja suhteliselt ebahuvitava) väärtuse None. Selle väärtusega ei ole üldjuhul midagi peale hakata. Õnneks ta meid ka ei sega, seega võime teda vabalt ignoreerida.

Meetodid

Teises peatükis nägime, et sõnede puhul kirjutati mõne funktsiooni nimi (nt count) sõne ja argumentide vahele, nt:

sõna = "kukununnu"
u_tähtede_arv = sõna.count("u")

Jääb mulje, et mingil põhjusel on üks funktsiooni argumentidest (antud näites sõna) lihtsalt esile tõstetud. Tuleb välja, et Python seda umbes nii ka käsitleb.

Taolisi funktsioone nimetatakse meetoditeks. Lisaks sellele, et meetodite puhul kirjutame esimese argumendi meetodi nime ette, on neil tavaliste funktsioonidega võrreldes veel mõningaid erinevusi, millel me praegu ei peatu. Meetod on väga tähtis mõiste objekt-orienteeritud programmeerimises.

Märkus

Meetodeid ei ole vaja kunagi import-ida.

Funktsioonide defineerimine

Enne kui funktsiooni saab kasutada, tuleb ta defineerida. Meile tuttavad funktsioonid on defineeritud Pythoni loojate poolt, seepärast ei pidanud me siiani selle peale mõtlema. Paraku pole võimalik ette valmistada kõiki funktsioone, mida kellelgi võiks vaja minna, seepärast lubab Python neid ka programmeerijal ise defineerida.

Oletame, et meil on vaja joonistada kilpkonnaga 3 ruutu, kõik küljepikkusega 30, aga nad peavad olema erinevates kohtades:

_images/3_ruutu.png

Võiks ju proovida joonistada ruudud kolme kordusega tsüklis, aga ilmselt jääksime hätta, sest tsükkel teeb igal kordusel sama asja, kuid meil on vaja iga ruudu joonistamise eel liikuda erinevasse kohta.

Kui vastav programm kirjutada jõumeetodil, siis sisalduks ruudu joonistamise kood kolmes kohas:

# Jõuga programmeeritud variant:
from turtle import *

# joonistame esimese ruudu
joonistatud_külgi = 0
while joonistatud_külgi < 4:
  forward(30)
  left(90)
  joonistatud_külgi += 1

# liigume järgmisesse kohta
up()
forward(100)
left(90)
forward(100)
down()

# joonistame teise ruudu
joonistatud_külgi = 0
while joonistatud_külgi < 4:
  forward(30)
  left(90)
  joonistatud_külgi += 1

# liigume järgmisesse kohta
up()
left(90)
forward(200)
down()

# joonistame kolmanda ruudu
joonistatud_külgi = 0
while joonistatud_külgi < 4:
  forward(30)
  left(90)
  joonistatud_külgi += 1

exitonclick()

Lahendus oleks palju lihtsam, kui ruudu joonistamiseks oleks olemas spetsiaalne funktsioon. turtle moodulis sellist ei leidu, aga me võime selle ise defineerida ja seejärel kasutada seda justkui iga teist Pythoni funktsiooni:

from turtle import *

def ruut():
  joonistatud_kylgi = 0
  while joonistatud_kylgi < 4:
    forward(30)
    left(90)
    joonistatud_kylgi += 1

# joonistame esimese ruudu
ruut()

# liigume järgmisesse kohta
up()
forward(100)
left(90)
forward(100)
down()

# joonistame teise ruudu
ruut()

# liigume järgmisesse kohta
up()
left(90)
forward(200)
down()

# joonistame kolmanda ruudu
ruut()

exitonclick()

def-konstruktsiooni päises antakse funktsioonile nimi, mille järgi saab teda hiljem kasutada. Tühjad sulud nime järel näitavad, et antud funktsioon on mõeldud kasutamiseks ilma argumentideta.

Konstruktsiooni kehas tuuakse välja need laused, mida soovitakse käivitada funktsiooni rakendamisel. Antud juhul kopeerisime funktsiooni kehasse algsest programmist ruudu joonistamise koodi. Seejuures pidime muidugi read pisut paremale nihutama, et oleks aru saada, et need kuuluvad def-konstruktsiooni alla.

Päis ja keha kokku moodustavad funktsiooni definitsiooni e def-lause. Pärast selle lause käivitamist on Pythonil üks käsk juures, mida saab edaspidi rakendada samal põhimõttel nagu sisseehitatud funktsioone. (Erinevus on selles, et uus funktsioon kehtib ainult sama programmi piires – kui tahad seda kasutada ka mõnes muus programmis, siis tuleb see seal uuesti defineerida.)

Pane tähele, et def-konstruktsioon ise ei tee muud, kui jätab enda kehas olevad laused meelde. Laused käivituvad alles funktsiooni rakendamisel.

Harjutus. Täidetud ruudud

Täienda eespool toodud 3 ruudu joonistamise programmi nii, et kõik 3 ruutu oleksid seest värviga täidetud.

Märkus

Värviga täitmine käib Pythoni kilpkonna puhul nii:

...
begin_fill()
...
# joonista mingi kujund
...
end_fill()
....

Vihje

Antud ülesannet saab lahendada mitmel moel.

Esimeses variandis lisame täitmise käsud otse funktsiooni ruut definitsiooni:

from turtle import *

def ruut():
  begin_fill()
  joonistatud_kylgi = 0
  while joonistatud_kylgi < 4:
    forward(30)
    left(90)
    joonistatud_kylgi += 1
  end_fill()

ruut()

up()
forward(100)
left(90)
forward(100)
down()

ruut()

up()
left(90)
forward(200)
down()

ruut()

exitonclick()

Kui me leiame, et definitsioon ruut peaks siiski jääma täitmise küsimustest sõltumatuks, siis on mõttekam mainida täitmist iga ruudu joonistamise juures eraldi:

from turtle import *

def ruut():
  joonistatud_kylgi = 0
  while joonistatud_kylgi < 4:
    forward(30)
    left(90)
    joonistatud_kylgi += 1

begin_fill()
ruut()
end_fill()

up()
forward(100)
left(90)
forward(100)
down()

begin_fill()
ruut()
end_fill()

up()
left(90)
forward(200)
down()

begin_fill()
ruut()
end_fill()

exitonclick()

See lähenemine annab meile suurema paindlikkuse (vajadusel saame joonistada ka täitmata ruute), aga samas teeb meie programmi pisut pikemaks (esimeses variandis lisasime vaid 2 uut rida).

Vihje

Kui soovid täitmise värvi ise valida, siis uuri kilpkonna dokumentatsiooni: http://docs.python.org/3/library/turtle.html.

Kontrollküsimus: mitu kala?

Küllap oled juba märganud, et Python ei soovi programmeerija vabadust piirata, seetõttu on loomulik, et ühes programmis võib defineerida ükskõik kui palju uusi funktsioone ja need võivad ka üksteist kasutada.

Nüüd küsimus: mitu korda kirjutab järgnev programm ekraanile sõna „kala“? NB! Proovi vastata ilma Pythoni abita programmi enda peas läbi mängides! Lõpuks kontrolli oma vastust Pythoni abil.

def fun1():
  print("kala")
  print("kala")

def fun2():
  fun1()
  print("kala")
  fun1()

fun2()
fun2()

Vihje

Kui sulle jäi tulemus segaseks, siis uuri veidi muudetud, aga enam-vähem sama struktuuriga programmi käitumist:

def fun1():
  print("fun1 esimene rida")
  print("fun1 teine rida")

def fun2():
  print("fun2 algus")
  fun1()
  print("fun2 keskmine rida")
  fun1()
  print("fun2 lõpp")

print("eksperimendi algus")
fun2()
print("----------------")
fun2()
print("eksperimendi lõpp")

Kontrollküsimus: mitu tärni?

Mitu tärni ilmub ekraanile järgmise programmi käivitamisel? Paku vastus ja siis kontrolli.

def fun1():
  print(10 * "*")

def fun2():
  i = 0
  while i < 10:
    fun1()
    i += 1

Vihje

Nagu Pythonis kontrollimine näitab, ilmub ekraanile 0 tärni, sest programmi välimisel tasemel on ainult funktsioonide definitsioonid, mitte ühtki väljakutset. Funktsioonis fun2 on küll väljakutse funktsioonile fun1, aga kuna fun2 ennast kusagil välja ei kutsuta, siis too väljakutse kunagi ei käivitu.

Harjutus. Pööre vasakule

Eelmises peatükis Pykkari käske tutvustades tuli välja, et Pykkaril pole sisseehitatud käsku vasakule pööramiseks. Õnneks oli võimalik saavutada sama efekt 3 korda paremale pöörates.

Proovi nüüd täiendada mõnda eelmises peatükis kirjutatud Pykkari programmi selliselt, et vasakule pööramised näeksid koodis natuke loomulikumad välja.

Vihje

from pykkar import *

...

def left():
  ...
  ...
  ...


...
left()
...
...
left()
...
...
...

Lokaalsed vs globaalsed muutujad

Nagu nägime juba funktsiooni ruut definitsioonist, võib definitsiooni kehas kasutada abimuutujaid (meie näites joonistatud_külgi). Teeme nüüd väikese eksperimendi – joonistame funktsiooni kasutades ühe ruudu ning üritame seejärel väljastada muutuja joonistatud_külgi viimase väärtuse:

from turtle import *

def ruut():
  joonistatud_külgi = 0

  while joonistatud_külgi < 4:
    forward(100)
    left(90)
    joonistatud_külgi += 1

ruut()

print(joonistatud_külgi)

exitonclick()

Programmi käivitades saime oodatud 4 asemel hoopis veateate NameError: name 'joonistatud_külgi' is not defined.

Asi on selles, et funktsiooni kehas kasutusele võetud muutujad on lokaalsed, st nad toimivad ainult funktsiooni sees. Lokaalsed muutujad luuakse funktsiooni igal käivitamisel ja nad kaovad, kui funktsioon oma töö lõpetab. Nende olemasolu on funktsiooni siseasi, see ei paista kuidagimoodi väljapoole. See asjaolu võimaldab meil funktsiooni sees olevatele e lokaalsetele muutujatele vabalt nimesid valida, ilma muretsemata, kas mõnda neist nimedest on juba programmi põhiosas või mõnes teises funktsioonis kasutatud.

Programmi põhiosas defineeritud muutujaid nimetatakse globaalseteks muutujateks. Nende nähtavus on suurem – nendele pääseb Python ligi nii programmi põhiosas, kui ka funktsioonide sees.

Kontrollküsimus: mis juhtub?

Nüüd peaksid sa oskama ennustada, mida teeb järgmine programm:

x = 1

def f():
  y = 2
  print(x)
  print(y)

f()
print(x)
print(y)

Vihje

Minu ekraanile ilmus

1
2
1
Traceback (most recent call last):
 File "C:\Users\Aivar\Desktop\katse.py", line 10, in <module>
  print(y)
NameError: name 'y' is not defined

Funktsiooni sees olevad print-laused õnnestusid – esimene neist kuvas globaalse muutuja x väärtuse, teine lokaalse muutuja y väärtuse. Õnnestus ka programmi põhiosas olev esimene print-lause, mis kuvas globaalse muutuja x väärtuse. Vea andis programmi lõpus olev print, sest programmi põhiosal on ligipääs vaid globaalsetele muutujatele, aga selles programmis ei ole ühtegi globaalset muutujat nimega y.

Funktsioonis jäävad lokaalsed muutujad peale

Eespool sai öeldud, et lokaalsetele muutujatele võib nimesid valida ilma teiste funktsioonide või programmi põhiosa pärast muretsemata. Mis juhtub aga siis, kui valida lokaalsele muutujale selline nimi, mis esineb ka mõne globaalse muutuja nimena? Proovime järele!

x = 1

def f():
  x = 2
  print(x)

print(x) # ekraanile kuvatakse 1
f()   # ekraanile kuvatakse 2
print(x) # ekraanile kuvatakse 1

Tuleb välja, et funktsiooni sees defineeritud muutuja x ei mõjuta kuidagi samanimelist globaalset muutujat, tegemist on kahe erineva muutujaga, millel on juhtumisi sama nimi (nagu kahel erineval inimesel võib olla sama nimi).

Selle skeemiga kaasneb paratamatult kitsendus, et me ei saa funktsiooni f sees enam ligi globaalsele x-le, sest lokaalsed muutujad varjavad samanimelisi globaalseid muutujaid.

Märkus

Python paneb lokaalsete muutujate nimekirja kokku funktsiooni koodis leiduvate omistuslausete põhjal. Tuleb aga arvestada, et seda teeb ta juba funktsiooni sisenedes, enne vastavate omistuslausete käivitamist, seetõttu tähendab järgneva näite funktsioonis f olev x lokaalset muutujat, hoolimata sellest, et vastavat omistuslauset kunagi ei täideta.

x = 1

def f():
  print(x)

  if False:
    x = 2

f()

Antud programm annab käivitamisel vea, sest print(x) üritab kuvada lokaalse muutuja x väärtust, aga sellele pole väärtust omistatud.

Globaalsete muutujate muutmine funktsiooni sees

Kui omistuslause funktsiooni sees tekitab uue lokaalse muutuja, siis kas on üldse võimalik funktsiooni sees olles mõnd globaalset muutujat muuta? On võimalik küll. Selleks tuleb funktsiooni alguses deklareerida, et teatud nime puhul mõtleme antud funktsioonis igal juhul globaalset muutujat, isegi kui sellele muutujale tehakse omistamine.

x = 10

def test():
  global x
  x = 3    # Globaalsele x-le omistatakse uus väärtus.
  print(x)  # Kuvatakse globaalse x-i väärtus.

test()   # Mis peaks nüüd ekraanile ilmuma?
print(x)  # Aga nüüd?

NB! Kuigi teatud juhtudel on selline võimalus kasulik, tuleks funktsioonis globaalsete muutujate muutmist siiski võimalusel vältida. Globaalsed muutujad on funktsiooni jaoks väga võimas kanal, mille abil ülejäänud programmiga infot vahetada, aga selle kanali ülemäärasel kasutamisel võib programmeerija kergesti kaotada järje, kes suhtleb kellega ja mis sõltub millest. Järgmiseks tutvustame ühte palju paremat viisi funktsiooni ja ülejäänud programmi vahel info vahetamiseks.

Parameetrid

Nagu näha, on funktsioonid suureks abiks, kui sama käskude komplekti tahetakse programmis käivitada mitmes kohas. Samas, täpselt sama tegevuse kordamist on vaja siiski üpris harva. Tihemini on vaja teha midagi sarnast, kuid teatud väikese nüansiga, mis võib erinevatel kordadel varieeruda. Sellise nüansi väljatoomiseks on võimalik funktsioonile lisada parameetreid. Järgnevas näiteprogrammis on defineeritud funktsioon kasutaja tervitamiseks. Varieeruv nüanss e parameeter on antud juhul tervitatava nimi:

def tere(nimi):
  print("Tere " + nimi + "!")
  print("Kuidas läheb?")

tere("Kalle")
tere("Malle")

Funktsiooni tere definitsiooni päises on lisaks funktsiooni nimele näidatud ära ka parameeter nimega „nimi“. Parameetri näol on sisuliselt tegu spetsiaalse lokaalse muutujaga, mille väärtus sõltub sellest, kuidas funktsioon parasjagu välja kutsuti. Kui funktsioon kutsutakse välja avaldisega tere("Kalle"), siis saab muutuja nimi väärtuseks "Kalle", tere("Malle") puhul on väärtuseks "Malle". Funktsiooni sisemine masinavärk töötab mõlemal juhul samamoodi – ta võtab parameetri väärtuse (misiganes see juhtub olema) ning lisab selle tervitusele. Kuna aga väärtused on kahel juhul erinevad, on ka tulemus erinev.

Parameetritega saab teha funktsiooni universaalsemaks – teatud detailid jäetakse funktsiooni väljakutsuja otsustada. Ilma parameetriteta funktsioon on justkui rätsep, kes teeb alati samasuguseid ülikondi, parameetreid võiks aga võrrelda tellija mõõtude ja muude soovidega, mida rätsep oma tegevuses arvesse võtab.

Kas sõnad parameeter ja argument on sünonüümid?

Mitte päris. Parameetrid ja argumendid on ühe mündi kaks erinevat poolt. Argument on funktsiooni väljakutses antud avaldis, millest saab vastava parameetri väärtus. Parameetrid on seotud funktsiooni definitsiooniga, argumendid on seotud funktsiooni väljakutsega. Parameetrid on üldised, argumendid on konkreetsed. Meie viimases näites on nimi funktsiooni tere parameeter, aga sõneliteraal "Kalle" on vastav argument funktsiooni väljakutses.

Märkus

Parameetri vs argumendi asemel võib mõnikord kohata ka väljendeid formaalne parameeter vs tegelik parameeter.

Harjutus. Parametriseeritud ruut

Täiusta eespool defineeritud ruudu joonistamise funktsiooni nii, et ruudu küljepikkuse saab määrata funktsiooni väljakutsel. Kasuta loodud funktsiooni, joonistades mitu erineva suurusega ruutu.

Märkus

Järgnevas vihjes on antud harjutuse näitelahendus, ära seda enne vaata, kui oled ise proovinud!

Vihje

from turtle import *

def ruut(kylg):
  i = 0
  while i < 4:
    forward(kylg)
    left(90)
    i += 1

ruut(100)

# liigume kuskile mujale
up()
forward(200)
down()

# väiksem ruut
ruut(20)

exitonclick()

Parameetrid vs input

Parameetritega funktsioon meenutab oma olemuselt programmi, kus on kasutatud input käsku – mõlemal juhul on konkreetsed sisendandmed teadmata. Erinevus on selles, et kui input puhul on teada, et sisendandmed küsitakse kasutajalt, siis parameetrite kasutamisel jäetakse (funktsiooni seisukohast vaadatuna) sisendi saamise viis lahtiseks. Eelnevas näites andsime funktsiooni väljakutsel parameetri väärtuseks sõneliteraali, kuid seal oleks võinud kasutada ka muutujat:

def tere(nimi):
  print("Tere " + nimi)
  print("Kuidas läheb?")

sisestatud_nimi = input("Kuidas on sinu nimi? ")
tere(sisestatud_nimi)

See näide demonstreerib parameetritega funktsioonide universaalsust – vastavalt vajadusele võime taolist funktsiooni kasutada literaali, mõne muutuja (mille väärtus võib olla saadud input-ist) või ka mingi keerulisema avaldisega.

Märkus

Pane tähele, et eelviimasel real defineeritud muutuja nimeks oleksime võinud panna ka lihtsalt nimi:

def tere(nimi):
  print("Tere " + nimi)
  print("Kuidas läheb?")

nimi = input("Kuidas on sinu nimi? ")
tere(nimi)

See, et funktsiooni tere parameeter on samuti nimi, ei aja Pythonit segadusse, kuna funktsiooni sisemus (sh tema parameetrid) on ülejäänud programmist eraldatud. Kõlab sarnaselt sektsiooniga „Lokaalsed muutujad“? Tegemist ongi sama teemaga – nagu juba korra mainitud, käsitletakse ka parameetreid justkui (lokaalseid) muutujaid.

Taoline nimede taaskasutamine erinevates kontekstides on küllalt levinud, aga kui leiad, et see ajab sind ennast segadusse, siis võid kasutada alati erinevaid muutujanimesid.

Mitu parameetrit

Parameetreid (ja vastavaid argumente) võib olla ka rohkem kui üks. Proovi näiteks järgmist programmi:

def tere(nimi, aeg):
  print("Tere, " + nimi)
  print("Pole sind juba " + str(aeg) + " päeva näinud")

tere("Kalle", 3)

Nagu näed, tuleb funktsiooni väljakutsel argumendid anda samas järjekorras nagu on vastavad parameetrid funktsiooni definitsioonis. Teisisõnu, argumendi positsioon määrab, millisele parameetrile tema väärtus omistatakse.

Harjutus. Värviline ruut

Kilpkonna pliiatsi värvi saab muuta funktsiooniga color, andes sellele argumendiks sõne ingliskeelse värvinimega, nt color('red'). Peale seda teeb kilpkonn järgmised jooned nõutud värviga.

Märkus

Soovi korral vaata täpsemat infot siit: http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.color

Lisa funktsioonile ruut uus parameeter joone värvi määramiseks. Katseta.

Lisavõimalus: vaikeväärtusega parameetrid

Mõnede funktsioonide puhul on ühe parameetri väärtus tavaliselt sama ja seda on vaja vaid harvadel juhtudel muuta. Sellisel juhul on võimalik see väärtus funktsiooni definitsioonis ära mainida. Kui funktsiooni väljakutsel sellele parameetrile väärtust ei anta, kasutatakse lihtsalt seda vaikeväärtust. Seda võimalust demonstreerime eelmise näite modifikatsiooniga:

def tere(nimi, aeg = "mitu"):
  print("Tere, " + nimi)
  print("Pole sind juba " + str(aeg) + " päeva näinud")

tere("Kalle", 3)
tere("Malle")

Eespool juba nägime, et funktsioonil print on lisaks põhiparameetrile veel parameeter nimega end, millele on antud vaikeväärtus "\n" (s.o reavahetus). See on põhjus, miks print kuvab teksti vaikimisi koos reavahetusega. Kuna selle funktsiooni definitsioonis kasutatakse Pythoni keerulisemaid võimalusi, siis print-i väljakutsel ei olegi võimalik end väärtust määrata ilma parameetri nime mainimata, st seda ei saa anda positsiooniliselt.

Lisavõimalus: nimelised argumendid

Mõnele funktsioonile saab anda palju argumente ja sel juhul on tülikas järge pidada, kas kõik argumendid said antud õigel positsioonil. Taolise probleemi leevendamiseks lubab Python funktsiooni väljakutses anda argumente koos vastava parameetri nimega, sel juhul argumendi positsioon ei ole oluline:

def f(a, b, c):
  print(a, b, c)

# järgnevad 2 väljakutset on samaväärsed:
f(1, 2, 3)
f(c=3, a=1, b=2)

Nimelised argumendid on eriti kasulikud siis, kui funktsioonil on mitu vaikeväärtusega parameetrit ja sa tahad ise väärtuse ette anda vaid mõnele neist:

def f(a=1, b=2, c=3):
  print(a, b, c)

# järgnevad 2 väljakutset on samaväärsed:
f(1, 22, 3)
f(b=22)

Väärtusega funktsioonid

Tuleme tagasi peatüki alguses mainitud probleemi juurde: pere sissetuleku ülesandes pidime netopalga valemi panema kirja kahes kohas ja kuigi koodi kopeerimine ajas asja ära, ei tundunud see siiski päris õige.

Ilmselt juba aimad, et taolise kordamise vältimiseks on jälle abiks funktsioonid – netopalga arvutamiseks tuleb defineerida uus funktsioon (nt nimega neto), valem tuleb kirja panna funktsiooni kehas, seejuures tuleks brutopalk jätta lahtiseks, st parameetriks.

Kuidas aga saada funktsiooni käest vastust kätte? Võid proovida lisada funktsiooni lõppu vastava print-lause, aga see ei aita, kui tahame tulemust järgmistes arvutustes kasutada. Võiks proovida salvestada tulemuse kuhugi muutujasse, aga milline muutuja valida? Kas isa_sissetulek või ema_sissetulek?

return-lause

Funktsiooni tulemuse tagastamiseks on Pythonis eraldi konstruktsioon – return-lause. Demonstreerime selle kasutamist netopalga arvutamise funktsioonis:

def neto(bruto):
  maksuvaba = 180
  if (bruto <= maksuvaba):
    return bruto
  else:
    maksustatav = bruto - maksuvaba
    tulumaksu_määr = 0.2
    maks = maksustatav * tulumaksu_määr
    return bruto - maks

ema_bruto = float(input('Sisesta ema brutopalk: '))
isa_bruto = float(input('Sisesta isa brutopalk: '))
laste_arv = int(input('Sisesta alaealiste laste arv: '))
ühe_lapse_toetus = 50
sissetulek = neto(ema_bruto) + neto(isa_bruto) + laste_arv * ühe_lapse_toetus
print('Pere sissetulek kuus on', sissetulek, 'eurot.')

return-lause käivitamisel arvutab Python näidatud avaldise väärtuse ja saadab selle funktsioonist välja e tagastab sellesse konteksti, kus funktsioon välja kutsuti (antud näites on selleks kontekstiks eelviimase rea liitmistehe).

Vaatame selle idee kinnistamiseks ka ühte lihtsamat näidet – defineerime funktsiooni, mis arvutab ja tagastab ringi pindala, ning seejärel kutsume selle välja omistuslauses:

from math import pi

def ringi_pindala(raadius):
  return pi * raadius**2

r1 = float(input("Sisesta esimese ringi raadius: "))
r2 = float(input("Sisesta teise ringi raadius: "))

pindala1 = ringi_pindala(r1)
pindala2 = ringi_pindala(r2)

if pindala1 > pindala2:
  print("Esimene on suurem")
elif pindala2 > pindala1:
  print("Teine on suurem")
else:
  print("Ringid on võrdse pindalaga")

Eespool jagasime funktsioonid kahte leeri – ühed teevad midagi (neid kasutame me lausetena) ja teised arvutavad midagi (neid kasutame avaldistes). Funktsiooni defineerimise vaatenurgast tuleneb see erinevus justnimelt return-lause kasutamisest – kõikides funktsioonides, mida me soovime avaldistes kasutada, on vaja kasutada return-i.

Harjutus. Sõne dubleerimine

Kirjuta funktsioon dubleeri, mis võtab argumendiks sõne ning tagastab selle sõne korratuna nii mitu korda, kui mitu tähte on esialgses sõnes:

>>> dubleeri('xo')
'xoxo'
>>> dubleeri('Tere')
'TereTereTereTere'

Vihje

Abiks on funktsioon len ja operaator *.

Nipp: funktsioonide testimine käsureal

Väärtusega funktsioone on mugav testida käsureal. Selleks piisab, kui skriptis on kirjas ainult funktsiooni definitsioon – taolise skripti jooksutamisel küll esialgu midagi ekraanile ei ilmu, aga käsureal on võimalik funktsiooni kasutada. Näiteks kui skripti sisu on selline:

def liida(a ,b):
  return a + b

def korruta(a, b):
  return a * b

siis peale selle Thonnys või IDLE’is käivitamist on võimalik käsureal teha nii:

>>> liida(223, 6)
229
>>> korruta(456, 987)
450072

Harjutus. Puuduv definitsioon

Kirjuta võimalikult lühike programm, mille käivitamise järel saaks Pythoni käsureal pidada sellise dialoogi:

>>> fun1(18)
8
>>> fun1(5687)
7
>>> fun1(1)
1
>>> fun1(98)
8
>>> fun1(66)
6
>>> fun1(67)
7
>>> fun2("tere", 4)
'EEEE'
>>> fun2("torpeedo", 1)
'T'
>>> fun2("nina", 3)
'NNN'

Vihje

>>> 215 % 10
5

Vihje

>>> s = "tere"
>>> s[0]
't'
>>> s[1]
'e'
>>> s[2]
'r'

Märkus

Samas stiilis nuputamisülesandeid pakub http://www.functiongame.com/.

return vs print

Eelnevalt märkisime, et funktsiooni parameetrid ja input on olemuselt sarnased, kuna mõlemad on seotud sisendi saamisega, kuid parameetrid on paindlikumad, sest täpne sisendi saamise viis jäetakse lahtiseks.

Analoogselt võime võrrelda print ja return käskusid – mõlemad on seotud väljundi andmisega, kuid return on paindlikum, kuna täpne tulemuse kasutamise viis jäetakse lahtiseks.

Uuri kahte järgnevat programmi, kus mõlemas on defineeritud funktsioon ringi pindala arvutamiseks. Mõlemal juhul on meie eesmärgiks arvutada mingi ringi pindala, kuvada tulemus ekraanile ja kirjutada faili.

from math import pi

def ringi_pindala(raadius):
  print("Pindala on", pi * raadius**2)


ringi_pindala(16.5)

# Salvestame tulemuse ka faili ...
# Probleem: kuidas saada tulemust
# ekraanilt kätte?
from math import pi

def ringi_pindala(raadius):
  return pi * raadius**2

x = ringi_pindala(16.5)
print("Pindala on", x)

# salvestame tulemuse ka faili
f.open("tulemus.txt")
f.write("Tulemus: " + str(x))
f.close()

Kui sooviksime arvutuse tulemust näidata ainult ekraanil, siis tehniliselt pole vahet, kas me teeme print-i funktsiooni sees või väljaspool. Erinevus tuleb sisse, kui me soovime tulemust veel kuskil kasutada, näiteks faili koostamisel või mingites järgnevates arvutustes – meie esimeses programmis olev funktsioon siis enam ei sobi. Teises variandis on funktsioon defineeritud üldisemana ja seetõttu saab seda kasutada rohkemates situatsioonides.

Märkus

Antud teemas võib segadus tekkida Pythoni käsurea kasutamisel – kui kirjutada sinna avaldis sqrt(2), siis tulemus ilmub ikkagi ekraanile, kuigi me ei kasutanud print käsku. Kas see tähendab, et ka funktsioon sqrt kuvab vastuse ekraanile? Ei, tegelikult kuvab Pythoni käsurida sqrt käest saadud vastuse ekraanile omal algatusel, sqrt ei tea sellest midagi.

Harjutus. Kuu nimed

Kirjuta kõigepealt funktsioon, mis võtab argumendiks kuu numbri ja tagastab vastava kuu nime (väikeste tähtedega). Testi oma funktsiooni. Seejärel lisa programmi laused, mis küsivad kasutajalt kuu numbri ja väljastavad vastava kuu nime suurte tähtedega.

Harjutus. Kahest suurim => kolmest suurim

Märkus

Vahel öeldakse, et laiskus on programmeerija puhul voorus. Sellega mõeldakse tegelikult seda, et hea programmeerija otsib alati võimalusi, kuidas mingi uue koodi kirjutamise asemel delegeerida võimalikult palju tööd juba olemasolevale koodile. Käesolev harjutus üritab seda mõtteviisi propageerida.

Kõigepealt defineeri funktsioon kahest_suurim, mis tagastab kahest argumendiks antud arvust suurima.

Seejärel küsi programmi põhiosas kasutajalt kolm arvu ning kuva ekraanile neist suurim. Proovi seejuures delegeerida võimalikult palju tööd äsja loodud funktsioonile.

Vihje

kahest_suurim(a, kahest_suurim(b, c))

return lõpetab funktsiooni töö

Senistes näidetes oli return-lause funktsiooni kehas kõige viimane lause (või siis viimane lause if-lause harus). Tegelikult ei pea return olema tingimata funktsiooni lõpus. Järgnevas absoluutväärtuse arvutamise funktsiooni näites kasutatakse return-i kahes kohas – funktsiooni lõpus ja tingimuslause sees:

def absoluut(x):
  if x < 0:
    return -x

  return x

Kumb neist return-idest siis ikkagi kehtib? Sellele vastamiseks peame teadma, et return-lause käivitamine lõpetab alati funktsiooni töö. Seega, kui kutsume antud funktsiooni välja negatiivse argumendiga, siis käivitub esimene return ja if-lausele järgnevat rida üldse ei vaadatagi. Kui aga if-lause tingimus osutub vääraks, siis if-lause keha ei vaadata ja Python jätkab sellega, mis tuleb peale if-lauset (s.o teine return).

Selline võimalus kasutada return-i funktsiooni keskel ei ole tegelikult eriti oluline – alati saab funktsiooni panna kirja nii, et seal on täpselt üks return-lause ja see paikneb funktsiooni lõpus. Vahel võib mitme return-i kasutamine siiski koodi selgemaks teha.

Märkus

return-lausest on olemas ka variatsioon, kus avaldise osa on hoopis ära jäetud, st kogu lause koosneb ainult võtmesõnast return. Seda varianti kasutatakse siis, kui tahetakse funktsiooni töö lõpetada ilma mingit väärtust tagastamata.

Funktsioonid ja vead

Vaatame nüüd, kuidas mõjutab funktsioonide kasutamine Pythoni vigade käsitlemise süsteemi.

Funktsioonide veateadete lugemine

Esimeses peatükis soovitasime pikkade veateadete puhul keskenduda veateate viimastele ridadele. Kui täitmisaegne viga tekib mingi funktsiooni sees, siis võib ainult viimaste ridade põhjal olla raske vea põhjust tuvastada. Proovi käivitada järgnevat programmi:

def arvuta_kuupalk(aastapalk):
  return aastapalk / 12

aastapalk = input("Palun sisesta aastapalk: ")
print("Kuupalk on", arvuta_kuupalk(aastapalk))

Kui sisestad nõutud palganumbri, siis saad umbes taolise veateate:

Traceback (most recent call last):
 File "C:/harjutused/vigane.py", line 5, in <module>
  print("Kuupalk on", arvuta_kuupalk(aastapalk))
 File "C:/harjutused/vigane.py", line 2, in arvuta_kuupalk
  return aastapalk / 12
TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'str' and 'int'

Viimaste ridade järgi võiks järeldada, et probleem on real nr 2, funktsioonis arvuta_kuupalk. Tegelikult oli viga aga selles, et funktsiooni kutsuti välja valet tüüpi argumendiga (peaks olema arv, aga oli sõne). Seega tuleb pöörata tähelepanu ka funktsiooni väljakutse kohale. Meie õnneks on ka väljakutse koht veateates ära näidatud – see on real nr 5. Kui ka väljakutse ise paiknes kuskil funktsioonis, siis on ka tolle funktsiooni väljakutse koht ära näidatud – ülevalt alla liikudes saab veateatest välja lugeda, millises kohas mida välja kutsuti.

Erindite tekitamine

Tuleta meelde netopalga arvutamise funktsiooni. Mis juhtub, kui sellele anda argumendiks negatiivne arv? Proovi toodud näiteprogrammi nii, et isa palk on -300 ja ema oma 900. Kas saadud tulemus on mingis mõttes mõistlik?

Ilmselt oled nõus, et neto(-300) ei ole mõistlik, samamoodi nagu int("tere") ei ole mõistlik. Kuna Python annab int("tere") käivitamisel vea ehk tekitab erindi (mida vajadusel saab kinni püüda), siis võiksime ka funktsioonis neto kontrollida kõigepealt parameetri väärtust ja kui see on vigane, siis tekitada erindi:

def neto(bruto):
  if bruto < 0:
    raise Exception("Argument peab olema mittenegatiivne")

  maksuvaba = 144
  if (bruto <= maksuvaba):
    return bruto
  else:
    maksustatav = bruto - maksuvaba
    return maksustatav * 0.79 + maksuvaba

ema_bruto = float(input('Sisesta ema brutopalk: '))
isa_bruto = float(input('Sisesta isa brutopalk: '))
laste_arv = int(input('Sisesta alaealiste laste arv: '))
ühe_lapse_toetus = 20
sissetulek = neto(ema_bruto) + neto(isa_bruto) + laste_arv * ühe_lapse_toetus
print('Pere sissetulek kuus on', sissetulek, 'eurot.')

Ilmselt juba aimasid, et erindi tekitamisega oli seotud lause, mis algas võtmesõnaga raise. Sõna Exception näitab erindi tüüpi. Eri tüüpi erindite kasutamist me siin ei käsitle, seetõttu ütleme praegu, et erindi tekitamise lause peab olema kujul raise Exception(<veateade>).

Katseta muudetud programmi negatiivse palganumbriga – loodetavasti näed nüüd vigase vastuse asemel veateadet. Kui saab valida, kas programm annab vale vastuse või lõpetab veateatega, siis kindlasti peaks eelistama viimast!

Enda erindite püüdmine

Ise tekitatud erindeid on võimalik kinni püüda samamoodi nagu Pythonisse sisseehitatud funktsioonide omi:

def neto(bruto):
  if bruto < 0:
    raise Exception("Argument peab olema mittenegatiivne")

  maksuvaba = 144
  if (bruto <= maksuvaba):
    return bruto
  else:
    maksustatav = bruto - maksuvaba
    return maksustatav * 0.79 + maksuvaba

ema_bruto = float(input('Sisesta ema brutopalk: '))
isa_bruto = float(input('Sisesta isa brutopalk: '))
laste_arv = int(input('Sisesta alaealiste laste arv: '))
ühe_lapse_toetus = 20
try:
  ema_neto = neto(ema_bruto)
  isa_neto = neto(isa_neto)
  sissetulek = ema_neto + isa_neto + laste_arv * ühe_lapse_toetus
  print('Pere sissetulek kuus on', sissetulek, 'eurot.')
except:
  print('Mingi jama. Arvatavasti ebaõnnestus ema või isa netopalga arvutamine')
  # "arvatavasti", kuna teoreetiliselt võib ka print-lause erindi tekitada

Antud programmi puhul pole see lahendus tegelikult optimaalne – kasutaja jaoks oleks mugavam, kui juba sisestamise järel kontrollitaks palganumbreid ja vigase sisendi korral küsitaks uuesti.

Märkus

Täpsema info Pythoni erindite kohta leiad siit: https://docs.python.org/3/tutorial/errors.html

Milleks funktsioonid?

Vaatame üle peamised põhjused, miks funktsioonid on kasulikud.

DRY-printsiip

Kogenud programmeerijad mainivad tihti nn DRY-printsiipi – see tuleb ingliskeelsest väljendist „Don’t repeat yourself“, millega tahetakse öelda, et sarnase koodi mitmekordset kirjapanekut tuleks vältida.

Põhiline viis DRY-printsiibi rakendamiseks on uue funktsiooni defineerimine – selle asemel, et sarnast koodi kirjutada erinevatesse kohtadesse, saab selle esitada funktsioonina ning edaspidi piisab selle kasutamiseks vaid funktsiooni nime mainimisest. Kui midagi on vaja muuta, siis tehakse muudatus vaid funktsiooni kehas ja see mõjub igalpool, kus funktsiooni on kasutatud.

Pere sissetuleku programmi muutmine oli hea DRY-printsiibi rakendamise näide. Lisaks tippimise vaeva vähendamisele muutis funktsiooni neto sissetoomine ka programmi uuendamise lihtsamaks ja veakindlamaks – kui netopalga arvutamise reeglid peaks muutuma, siis tuleb muudatus teha vaid ühes kohas. Ilma funktsioonideta peaksime sel juhul üles otsima ja parandama kõik kohad, kus netopalka arvutatakse. Paraku oleks suuremate programmide puhul küllalt tõenäoline, et mõni koht jääb kahe silma vahele.

Üldistamine

Kui eri kohtades on vaja sarnast, kuid teatud variatsiooniga koodi (nt ühel juhul arvutame netopalka ema, aga teisel juhul isa brutopalga põhjal), siis tulevad appi parameetrid, mis võimaldavad meil funktsiooni kehas jätta mõned detailid lahtiseks. Teisiti öeldes – funktsiooni parameetrid võimaldavad meil kirjutada üldisema lahenduse, mida saab hiljem konkreetsete argumentidega täpsustada. Netopalga arvutamise funktsioonis saime brutopalga esitada parameetrina, millele antakse väärtus alles konkreetse arvutuse käivitamisel.

Abstraktsioon ja mustad kastid

Kolmas oluline põhjus tuleb paremini esile suuremate programmide puhul. Kui me koondame teatud alamülesande lahendamiseks vajalikud laused ühte funktsiooni (alamprogrammi), siis programmi põhiosas piisab selle alamülesande lahendamiseks vaid vastava funktsiooni nime mainimisest. See annab meile võimaluse juba lahendatud alamülesandeid käsitleda abstraktselt ilma muretsemata, kuidas vastavad funktsioonid sisemas töötavad. Teisiti öeldes, programmi põhiosa kallal töötades võime me käsitleda funktsioone kui maagilisi „musti kaste“, eeldades lihtsalt, et nad teevad seda, mida nende nimest võib välja lugeda. Taoline võte võimaldab meil ühele programmi kihile korraga keskendudes luua väga keerulisi programme, millega poleks võimalik toime tulla, kui me peaks kõiki detaile korraga meeles pidama.

Kui DRY-printsiibi juures rõhutasime seda, et funktsioonid aitavad sama koodi kasutada korduvalt, siis abstraktsiooni põhiidee on selles, et me saame hästi valitud nimega funktsiooni edukalt kasutada ilma selle ehituse peale mõtlemata. Seetõttu on uue funktsiooni loomine põhjendatud tihti ka siis, kui seda kasutatakse vaid ühes kohas.

Kokkuvõte

Funktsioonid võimaldavad keerulise programmilõigu panna kirja ühekordselt, aga kasutada seda mitmes erinevas kohas.

Funktsiooni definitsiooni e def-lause kehas olevad laused jäetakse esialgu lihtsalt meelde. Neid saab hiljem käivitada kirjutades definitsiooni päises antud nime koos sulgudega – seda nimetatakse funktsiooni väljakutseks e rakendamiseks.

Parameetrid võimaldavad funktsiooni defineerimisel jätta mõned detailid lahtiseks. Parameetritega funktsiooni väljakutsel kirjutatakse sulgudesse argumendid, mis täpsustavad vastavaid definitsioonis lahtiseks jäetud detaile.

Funktsioone võib jaotada kahte gruppi – ühed teevad midagi ja teised arvutavad midagi. Neid funktsioone, mis teevad midagi, rakendatakse harilikult lausetena, arvutavad funktsioonid esinevad tavaliselt avaldistes.

Selleks, et funktsiooni saaks kasutada avaldises, peab ta arvutatud väärtuse tagastama. Väärtuse tagastamiseks kasutatakse võtmesõna return.

Ülesanded

1. Liigu nurka ver 2

Eelmises peatükis oli ülesanne, kus Pykkar tuli juhatada maailma kirdenurka. Ilmselt pidid sa selleks kirjutama kaks korda samalaadse tsükli, mis kummalgi korral liigutas Pykkari tema ees oleva seinani. Miks ei võiks Pykkaril olla eraldi käsk, mis paneb ta kõndima kuni seinani?

Lisa oma eelmises peatükis tehtud programmile funktsioon liigu_seinani, mis lisab Pykkarile just sellise uue käsu. Muuda ka programmi põhiosa nii, et see delegeeriks seinani kõndimise sammud äsja loodud funktsioonile.

2. Ristkülik

Kirjuta funktsioon ristkylik, mis võtab argumentideks kaks küljepikkust ja joonistab kilpkonnaga neile vastava ristküliku. Seejärel joonista järgnev kujund, delegeerides võimalikult palju tööd äsja loodud funktsioonile:

_images/rist.png

Vihje

Joonis koosneb kolmest ristkülikust

Vihje

Segaduse vältimiseks on soovitav funktsiooni töö lõppedes pöörata kilpkonn tagasi algsesse suunda.

3. Kahe punkti kaugus

Kirjuta funktsioon, mis võtab argumentideks kahe tasandipunkti koordinaadid ja tagastab nende punktide kauguse üksteisest.

Funktsiooni kasutamiseks küsi kasutajalt kolme punkti koordinaadid ja vasta millised kaks neist on üksteisele kõige lähemal.

Vihje

Kuidas arvutada kahe punkti kaugust:

_images/kaugus.png

4. Kuupäeva esitamine sõnena

Kirjuta funktsioon kuupäev_sõnena, mis võtab argumentideks päeva, kuu ja aasta (arvudena) ning tagastab sõne, mis esitab kuupäeva kujul <päev>. <kuu nimi> <aasta> (nt. 24. veebruar 1918).

Seejärel kirjuta programm, mis küsib kasutajalt arvudena päeva, kuu ja aasta ning kuvab ekraanile vastava kuupäeva sõnena.

Vihje

kuupäev_sõnena saab ühe toimingu delegeerida ühele eespool olevas harjutuses defineeritud funktsioonile.

5. Kolmnurga pindala

Kirjuta funktsioon kolmnurga_pindala_külgede_järgi, mis võtab argumentideks kolmnurga külgede pikkused ning tagastab vastava kolmnurga pindala. Võid eeldada, et argumentideks antud arvud sobivad kolmnurga küljepikkusteks.

Märkus

Kui valem läheb liiga kirjuks, siis kaalu (lokaalsete) abimuutujate kasutamist!

Väljakutse!

Muuda funktsiooni nii, et kui argumentide väärtused ei sobi kolmnurga küljepikkusteks, siis tagastatakse 0.

Kirjuta veel üks kolmnurga pindala arvutamise funktsioon, kolmnurga_pindala_tippude_järgi, mis võtab argumentideks kolmnurga tippude koordinaadid (kokku 6 argumenti) ja tagastab neile vastava kolmnurga pindala.

Vihje

See funktsioon saab suurema osa tööst delegeerida eespool defineeritud funktsioonidele.

Testi oma funktsioone!

6. Hulknurgad

Kirjuta funktsioon, mis võtab argumentideks külgede arvu ning küljepikkuse, ning joonistab kilpkonnaga neile vastava regulaarse hulknurga.

Joonista selle funktsiooni abil juhuslikesse ekraani kohtadesse, juhusliku suuruse ja külgede arvuga 30 hulknurka.

Märkus

Kilpkonna saab panna kiiremini tööle käskudega speed(10) ja delay(0).

7. Puuduv funktsioon

Mis funktsiooniga on tegemist?

>>> fun1(-40)
-40.0
>>> fun1(0)
32.0
>>> fun1(22)
71.6
>>> fun1(39)
102.2
>>> fun1(100)
212.0

Kirjuta sellise käsureasessiooniga klappiv funktsioon.

8. Abifunktsioonid arvude küsimiseks

Kolmandas peatükis toodi ära üks skeem kasutajalt arvu küsimiseks niikaua, kuni sisestatud teksti tõesti on võimalik arvuks teisendada. Kuna taolist skeemi läheb vaja paljudes programmides (ning mõnes programmis palju kordi), võiks selle pakendada abifunktsiooniks.

Kirjuta funktsioonid input_int ja input_float, mis mõlemad võtavad argumendiks kasutajale esitatava teksti ning tagastavad kasutaja poolt sisestatud arvu, mis on juba teisendatud vastavalt int-iks või float-iks. Vigase sisendi puhul peavad funktsioonid küsimust kordama.

Demonstreeri nende funktsioonide kasutamist.

Lisalugemine

tkinter ja graafilise kasutajaliidesega programmid

Praeguseks tunned Pythonit juba piisavalt, et alustada graafiliste programmide loomisega. Kõik vajalikud funktsioonid selleks asuvad moodulis tkinter (ja selle alammoodulites).

Graafiliste programmide loomisel kasutatakse samu baaskonstruktsioone, mida oled siiani õppinud – avaldised, laused (tingimuslause, tsükkel), funktsioonid. Oluline erinevus on see, et kasutusele võetakse uued, spetsiifilisemad andmetüübid, mis esitavad kasutajaliidese komponente (nupud, sisestuskastid jne). Nendega toimetamine nõuab omajagu tähelepanu ja teadmisi detailide osas – näiteks kuidas paigutada mingit nuppu ekraanil õigesse kohta. Seetõttu tuleb ka arvestada, et graafilised programmid kipuvad olema nende detailide tõttu pikemad kui tekstipõhised programmid.

Nagu ikka, on mõttekas alustada millestki lihtsast. Vaata üle järgnev näiteprogramm ja katseta seda:

# impordi tk vidinad ja konstandid
from tkinter import *
# Pythoni moodulisüsteemi ühe nüansi tõttu tuleb ttk ja messagebox importida eraldi
from tkinter import ttk, messagebox

# loome ühe funktsiooni, mis käivitatakse nupule klõpsamisel
# (funktsiooni sidumine nupuga tehakse allpool)
def tervita():
  tervitus = 'Tere ' + nimi.get()
  messagebox.showinfo(message=tervitus)


# loome akna
raam = Tk()
raam.title("Tervitaja") # määrame pealkirja
raam.geometry("300x100") # määrame akna suuruse

# loome tekstikasti jaoks sildi
# esimene argument (raam) näitab, et silt asub ülalpool loodud akna sees
silt = ttk.Label(raam, text="Nimi")
silt.place(x=5, y=5) # paigutame etteantud koordinaatidele

# loome tekstikasti
nimi = ttk.Entry(raam)
nimi.place(x=70, y=5, width=150)

# loome nupu ja seome selle ülalpool antud funktsiooniga (command=tervita)
nupp = ttk.Button(raam, text="Tervita!", command=tervita)
nupp.place(x=70, y=40, width=150)

# mainloop jälgib kasutaja tegevusi (nt. hiireklõpse)
# ja kutsub õigel hetkel välja õige funktsiooni (nt. tervita())
raam.mainloop()

Loodetavasti ilmus sinu ekraanile aken, kus oli võimalik sisestada mingi tekst ja vajutada nupule. Peale nupuvajutust pidi ilmuma uus väike aken tervitusega.

Kuigi see programm on suhteliselt lihtne ja lühike, illustreerib ta küllalt hästi graafiliste programmide põhimõtteid.

 • Kuskil on olemas funktsioonid ja andmetüübid, mis oskavad ekraanile manada nuppe jms (antud juhul moodulid tkinter ja tkinter.ttk).
 • Erinevaid kasutajaliidese komponente (e vidinaid) saab paigutada üksteise sisse (antud näites asuvad raam-i sees silt, nimi ja nupp).
 • Vidinate loomisel saab määrata mitmeid erinevaid välimust puudutavaid omadusi (nt ... text="Tervita!" ...).
 • Saab ka määrata, millise funktsiooni peab Python käivitama mingi kasutaja tegevuse e sündmuse korral (... command=tervita ...). Sündmustele vastamise funktsioonides võib teha mida iganes – lugeda ja kirjutada faile, tõmmata midagi internetist, muuta teiste vidinate sisu või välimust jne.
 • Peale kasutajaliidese paikasättimist pannakse programm kasutaja tegevusi ootama (raam.mainloop()).

Järgmine samm oleks uurida välja, milliseid erinevaid kasutajaliidese komponente tkinter toetab ja kuidas neid kasutada. Kui sul on juba olemas projektiidee, mis vajab graafilist kasutajaliidest, siis tee oma tulevase programmi väljanägemisest lihtne visand ja proovi seda realiseerida tkinter-i abil.

Veel selgitusi, näiteprogramme ja linke lisainformatsioonile leiad õpiku lisast (tkinter).

Soovitame uurida ka järgnevaid linke, mis tutvustavad tkinter-i erinevaid vidinaid (vali lehekülje paremalt servast Show: Python, siis näidatakse näiteid ainult keeles Python).

tkinter.Canvas

Standardsed kasutajaliidese komponendid (nupud, sisestuskastid jms) on kasulikud ennekõike „asjalike“ programmide juures, aga näiteks mängude juures vajab programmeerija tavaliselt suuremat väljenduvabadust. Appi tuleb üks väga paindlik tkinter-i vidin, mille nimi on Canvas (tõlkes lõuend). Canvase peale saab joonistada kujundeid, laadida pilte, neid pilte ja kujundeid saab liigutada, nendele klõpsamist on võimalik registreerida jne.

Salvesta endale järgnev näiteprogramm. Enne käivitamist salvesta samasse kausta ka fail juku.gif.

from tkinter import *
from random import randint

# mõningad abikonstandid
juku_sammu_pikkus = 50
tahvli_laius = 600
tahvli_kõrgus = 600

# funktsioonid, mis käivitatakse vastavalt kasutaja tegevusele
def hiireklõps_juku_peal(event):
  # liigutan Juku juhuslikku positsiooni
  uus_x = randint(0, tahvli_laius-50)
  uus_y = randint(0, tahvli_kõrgus-50)
  tahvel.coords(juku_id, uus_x, uus_y)

def nool_üles(event):
  tahvel.move(juku_id, 0, -juku_sammu_pikkus)

def nool_alla(event):
  tahvel.move(juku_id, 0, juku_sammu_pikkus)

def nool_vasakule(event):
  tahvel.move(juku_id, -juku_sammu_pikkus, 0)

def nool_paremale(event):
  tahvel.move(juku_id, juku_sammu_pikkus, 0)


# tavaline raami ja tahvli loomine
raam = Tk()
raam.title("Tahvel")
tahvel = Canvas(raam, width=tahvli_laius, height=tahvli_kõrgus, background="white")
tahvel.grid()

# tavaline pildi sisselugemine
juku = PhotoImage(file="juku.gif")

# pildi loomisel jätan meelde pildi id
juku_id = tahvel.create_image(100, 100, image=juku)

# pildi id kaudu seon sellel pildil toimunud klõpsud vastava funktsiooniga
# <1> tähistab vasakut hiireklahvi
tahvel.tag_bind(juku_id, '<1>', hiireklõps_juku_peal)

# seon nooleklahvid vastavate funktsioonidega
raam.bind_all("<Up>",  nool_üles)
raam.bind_all("<Down>", nool_alla)
raam.bind_all("<Left>", nool_vasakule)
raam.bind_all("<Right>", nool_paremale)

raam.mainloop()

Käivita programm, vajuta nooleklahve, klõpsa hiirega kriipsujukul.

See näiteprogramm oli siinkohal mõeldud vaid isuäratajana – selleks, et sellest aru saada, loe esmalt lihtsamate Canvase programmide selgitusi õpiku lisast tkinter, jaotusest Tahvel (canvas).

Kommentaarid