Moodulid ja skoop

Märkus

See peatükk on senistest hoopis tehnilisem. Siiski, esimene osa „Lokaalsed ja globaalsed muutujad“ kuni alamteemani „Ametlik terminoloogia: skoop“ on vajalik ja jõukohane materjal kõigile.

Kui sellele järgnev materjal (alates teemaga „Nimeruumid“) jääb teile segaseks, siis ärge heitke veel meelt – programmeerida saab ka ilma seda mõistmata. Samas, kui kavatsete programmeerimist tõsiselt võtta, siis on varem või hiljem ikkagi soovitav kõik selle peatüki teemad endale selgeks teha.

Miks hoiab Python funktsiooni sees defineeritud muutujaid ülejäänud muutujatest eraldi? Kuidas leiab Python muutuja nime põhjal muutuja väärtuse? Miks on vaja teatud funktsioone (nt sin) enne kasutamist importida? Mis asi ikkagi on moodul?

Selle peatüki tegelastega oled õigupoolest juba tuttav – käsitleme Pythoni muutujaid, funktsioone ja mooduleid, aga seda veidi teise nurga alt kui seni. Nimelt võtame need mõisted pulkadeks lahti, uurime natuke ja paneme uuesti kokku, lootuses, et taoline analüüs aitab Pythoni tööpõhimõtetest paremini aru saada. Lõpuks näeme, et Pythoni tööpõhimõtted toetavad programmide loomist osade kaupa.

Lokaalsed ja globaalsed muutujad

Märkus

Siin on esitatud pisut lihtsustatud mudel Pythoni muutujate haldamise süsteemist. Täpsemalt saab lugeda näiteks Pythoni ametlikust dokumentatsioonist: http://docs.python.org/3/reference/executionmodel.html#naming-and-binding.

Nagu 4. peatükis (Lokaalsed vs globaalsed muutujad) mainitud, on kõik funktsiooni definitsiooni sees kasutusele võetud muutujad lokaalsed, st neid pole võimalik funktsioonist väljaspool kasutada. Taoline korraldus on mugav, kuna nii ei pea programmeerija funktsiooni kirjutamisel muretsema kellegi teise (või tema enda) poolt kusagil mujal kasutatud muutujate kogemata ülekirjutamise pärast. Kui kogu vajaminev info tuleb funktsiooni sisse parameetrite kaudu ja tulemused tagastatakse return lausega, siis võib funktsiooni kirjutamisel kogu ülejäänud programmi ära unustada ja keskenduda ainult käesolevale alamülesandele.

Samas, mõnikord on kasulik, kui me saaksime ka funktsiooni sees otse välise maailmaga suhelda, lugedes ja/või kirjutades funktsioonist väljaspool olevaid muutujaid e globaalseid muutujaid.

Märkus

Taoline otsesuhtlus oleks põhjendatud näiteks siis, kui välisest maailmast on vaja palju sisendeid ja nende argumentidena saatmine läheks väga tüütuks, või kui vajadus välismaailmaga suhtlemiseks ilmneb alles peale seda, kui funktsiooni on juba paljudes kohtades välja kutsutud ja uue parameetri lisamine oleks väga tülikas.

Kui meil on vaja globaalse muutuja väärtust ainult lugeda, siis pole vaja midagi erilist teha – me lihtsalt kasutame vajaliku muutuja nime funktsiooni sees:

def lekita_saladus():
  print(avalik_saladus)

avalik_saladus = "Käsi peseb kätt"

lekita_saladus()

Kui me aga üritaksime globaalse muutuja väärtust muuta, siis jääksime hätta:

def muuda_saladust():
  avalik_saladus = "Hunt hunti ei murra"


avalik_saladus = "Käsi peseb kätt"
muuda_saladust()

# kontrollime, kas saladus on muudetud
print(avalik_saladus)

Programm kuvas meile ekraanile ikka esialgse saladuse ("Käsi peseb kätt"). Asi oli selles, et funktsiooni sees loob (esmakordne) omistamine vaikimisi uue lokaalse muutuja – see, et ka funktsioonist väljaspool on sama nimega muutuja olemas, Pythonile korda ei lähe. Antud näites tekitati funktsiooni käivitamisel uus lokaalne muutuja avalik_saladus, mille väärtuseks sai "Hunt hunti ei murra". Kuna lokaalne muutuja oli sama nimega nagu globaalne muutuja, siis pole meil võimalik funktsioonis muuda_saladus globaalset muutujat isegi lugeda (öeldakse, et lokaalne muutuja varjab samanimelise globaalse muutuja). Kuna print lause on funktsioonist väljaspool, siis tema näeb globaalset muutujat, mille väärtust pole keegi puutunud.

Selleks, et funktsiooni sees saaks globaalset muutujat muuta, tuleb selleks Pythonile soovi avaldada, märkides võtmesõnaga global funktsiooni alguses ära vastavate muutujate nimed:

def muuda_saladust():
  global avalik_saladus
  avalik_saladus = "Hunt hunti ei murra"


avalik_saladus = "Käsi peseb kätt"
muuda_saladust()

# kontrollime, kas saladus on muudetud
print(avalik_saladus)

Ametlik terminoloogia: skoop

Funktsiooni sisemuse ja välismaailma tähistamiseks on tegelikult olemas spetsiaalsed terminid – lokaalne skoop (ingl local scope) ja globaalne skoop (ingl global scope). Lokaalne skoop tähistab seda piirkonda programmi tekstis, mis jääb mingi konkreetse funktsiooni definitsiooni sisse. Iga funktsiooni definitsioon moodustab omaette lokaalse skoobi. Kõik, mis jääb funktsioonide definitsioonidest väljapoole, on globaalne skoop (see väide on pisut lihtsustatud, aga praeguseks siiski piisavalt täpne).

Kui räägitakse mingist konkreetsest muutujast, siis võidakse ka öelda, et „sellel muutujal on <lokaalne või globaalne> skoop“ (see tähendab sama, mis „see muutuja on <lokaalne või globaalne>“).

Nimeruumid

Mingi funktsiooni sees kasutusele võetud (st. lokaalsete) muutujate kogumit nimetatakse selle funktsiooni lokaalseks nimeruumiks (local namespace). Kõigist mingi skripti e mooduli globaalsest muutujatest moodustub vastava mooduli globaalne nimeruum (global namespace). Kõige tähtsamad Pythoni funktsioonid (nt len, str, sum) on koondatud omaette nimeruumi, mida nimetatakse sisseehitatud nimeruumiks (builtin namespace).

Nimeruumide abil haldab Python muutujaid ja nende väärtusi programmi jooksutamise ajal. Nimeruumi võib kujutada ette kaheveerulise tabelina, mis seab mingi muutuja nime vastavusse mingi väärtusega. Näitena toome ühe lihtsa programmi ja sellele vastava globaalse nimeruumi nagu see näeks välja programmi lõppu jõudes:

x = 3
sõna = "tere"
x += 1
Nimi Väärtus
x 4
sõna „tere“

Nimeruumide kasutamine

Sisseehitatud nimeruum luuakse Pythoni interpretaatori käivitamisel ja see püsib Pythoni mälus kuni interpretaatori sulgemiseni.

Skripti/mooduli globaalne nimeruum luuakse skripti käivitamisel/mooduli laadimisel (st. esmakordsel importimisel) ja see püsib mälus (tavaliselt) kuni programmi sulgemiseni. Konktreetse skripti/mooduli käivitamise/laadimise alguses on tema nimeruum tühi. Uued kirjed tekivad ja olemasolevate kirjete väärtused muutuvad omistamislausete käivitamisel. Funktsioon globals() annab selle nimeruumi sisu tavalise Pythoni sõnastikuna.

Funktsiooni nimeruum luuakse igal funktsiooni väljakutsel uuesti ja see kustutatakse, kui funktsioon lõpetab. Funktsiooni käivitamisel täidetakse nimeruum juba ette funktsioonis defineeritud muutujate nimedega, v.a need nimed, mis on mainitud võtmesõna global järel. Väärtuste lahtrid jäetaks esialgu tühjaks. Funktsiooni täitmise käigus lokaalsesse nimeruumi enam uusi kirjeid ei teki, omistamislaused muudavad ainult olemasolevate kirjete väärtuse veergu (kui omistatakse globaalsetesse muutujatesse, siis muudetakse vastava mooduli globaalset nimeruumi). Funktsioon locals() annab selle nimeruumi sisu sõnastikuna.

Mingis avaldises esineva muutuja väärtustamiseks kasutab Python järgnevat skeemi:

 1. kui avaldis asub funktsiooni kehas ja kui funktsiooni lokaalses nimeruumis leidub otsitav nimi, siis kasutatakse vastavat väärtust;
 2. vastasel juhul otsitakse väärtust kõigepealt mooduli globaalsest nimeruumist;
 3. kui globaalses nimeruumis vastet ei leidu, siis otsitakse sisseehitatud nimeruumist;
 4. kui ka sisseehitatud nimeruumis vastet ei leidu, siis antakse veateade (NameError).

Moodulid

Pythoni moodulitega tutvusid juba 1. peatükis, kus öeldi, et teatud matemaatiliste funktsioonide kasutamiseks on need vaja kõigepealt math moodulist importida, näiteks:

>>> from math import sqrt
>>> sqrt(4.0)
2.0

Teises peatükis tutvustati import-lause teist varianti, kus imporditi moodul ise ja soovitud funktsiooni kasutati koos mooduli nimega:

>>> import math
>>> math.sqrt(4.0)
2.0

Tuleb välja, et just selle variandi kaudu jõuame natuke lähemale moodulite olemusele!

Hakkame näidet lähemalt uurima. Näite teine rida tundub väga sarnane mingi meetodi kasutamisele. Vaatame näiteks sõnemeetodi count kasutamist:

>>> lause = "tere vana kere!"
>>> lause.count("e")
4

Mõlemal juhul on kõigepealt kirjutatud mingi nimi (vastavalt math või lause), siis punkt, siis veel mingi nimi (sqrt ja count) ja lõpuks sulgudes mingi argument. Ilmselt juba tead, et lause on antud näites muutuja ning nagu iga muutuja, tähistab ta mingit väärtust e objekti (selles peatükis kasutame mõlemaid termineid). Kas antud näidete süntaktilise sarnasuse järgi võib järeldada, et ka math avaldises math.sqrt(4.0) on muutuja? Kui jah, siis mis on selle muutuja väärtus?

Siiani oleme muutuja väärtust uurinud kas print käsu abil või siis käsureal. Proovime järgi:

>>> import math
>>> math
<module 'math' (built-in)>

Käsurida andis meile vastuse – math-il on tõepoolest väärtus!

Moodul kui väärtus/objekt

Tuleb välja, et import-lause tekitab programmi uue muutuja, mille väärtuseks on samanimelises programmifailis sisalduvate funktsioonidefinitsioonide (ja teiste definitsioonide) kogum. Kuna sõna moodul kasutatakse ka programmifaili tähistamiseks, siis on tavaks import lausega tekitatud väärtust nimetada mooduli objektiks.

Märkus

Erinevalt siiani nähtud väärtustest (nagu näiteks arvud või sõnastikud) paistab mooduli objekt Pythoni käsurealt vaadates väga veider (<module 'math' (built-in)>) – lubatud definitsioonide kogumit pole kusagil näha. Asi on selles, et osade moodulite jaoks ei ole head viisi, kuidas neid ekraanil näidata, seetõttu näidatakse vaikimisi moodulite kohta alati vaid lühike kirjeldus.

Nagu teame, on igal Pythoni väärtusel/objektil mingi tüüp, mis määrab ära, mida sellega teha saab. Uurime järele, mis on mooduli objekti tüüp:

>>> import math
>>> type(math)
<class 'module'>

Saime teada, et tegemist on tüübiga module. Arve saab liita ja korrutada, sõnesid saab teisendada suurtähtedeks jne. Mida saab teha module tüüpi objektiga?

Nagu mainitud, on moodul mingite definitsioonide kogum, seega võib arvata, et moodulilt saab küsida mingit definitsiooni. Nii see on – mingi moodulis sisalduva definitsiooni kasutamiseks tuleb kirjutada moodulit tähistava muutuja nimi, punkt ja definitsiooni nimi. Seega, kui oled mõnes oma programmis kasutanud avaldist math.pi, siis meie uue terminoloogia järgi võid öelda, et küsisid mooduli objektilt math defintsiooni pi väärtust.

Märkus

Loodetavasti juba märkasid seost mooduli objekti ning eespool kirjeldatud mooduli globaalse nimeruumi vahel. Tegemist on tõepoolest sama info kahe erineva esitusega.

Kuidas jääb aga avaldisega math.sqrt(4.0)? See avaldis on veid keerulisem, sest siin on kasutatud funktsiooni definitsiooni, aga pi oli lihtsalt mingi arv. Tuleb välja, et me võime selle avaldise veel osadeks võtta:

>>> import math

>>> math.sqrt
<built-in function sqrt>

>>> type(math.sqrt)
<class 'builtin_function_or_method'>

Nagu näha, õnnestus meil küsida definitsiooni sqrt väärtus ilma argumenti mainimata. Nii nagu mooduli objekti puhul, on tegemist väärtusega, mida ei ole lihtne ekraanil näidata, sellepärast näitabki käsurida ainult lühikest kirjeldust. Oluline on see, et nii kirjeldus kui ka väärtuse tüübi küsimine kinnitavad, et definitsiooni sisu on funktsioon (nimetatakse ka funktsiooni objekt).

Siiani oled harjunud funktsiooni mainima ainult koos argumendiga. Samas, kui järele mõelda, siis on täiesti loomulik, et iga funktsioon on ka ise, konkreetsetest argumentidest sõltumatult olemas.

Nagu juba tavaks saanud, küsime ka funktsioonitüüpi väärtuse puhul – mida sellega teha saab? Vastust oled juba eelnevates peatükkides kohanud – funktsiooni saab välja kutsuda e käivitada, kirjutades tema järele sulud ja sinna sisse 0 või rohkem argumenti. Seejuures pole oluline, kust ja kuidas me selle funktsioonitüüpi väärtuse saime. Selle demonstreerimiseks on järgnevas näites küsitud math mooduli käest mõned funktsioonid ja tehtud nendega kõikvõimalikke trikke:

>>> import math

>>> # salvestame uude muutujasse
>>> funktsioon = math.sqrt
>>> funktsioon(4.0)
2.0

>>> # alamavaldiste ümber võib panna sulge, järelikult peaks järgnev töötama
>>> (math.sqrt)(4.0)
2.0

>>> # proovime salvestada funktsiooni objektid järjendisse
>>> järjend = [math.sqrt, math.sin, math.cos]
>>> järjend[0]
<built-in function sqrt>
>>> järjend[0](4.0)
2.0
>>> järjend[1](0.5)
0.479425538604203
>>> järjend[2](0.5)
0.8775825618903728

Tänu Pythoni sellisele lähenemisele funktsioonidele saamegi väga lihtsalt öelda, mida mooduli objektiga saab teha – sellelt saab nime järgi küsida mingit väärtust (mis peab olema eelnevalt moodulis defineeritud). See, kas antud väärtus on mingi lihtne objekt (sõne või täisarv) või midagi keerulisemat (nt funktsioon), ning kuidas seda väärtust kasutada, on juba küsija mure.

from math import sin, cos

Tuleb välja, et meie uute teadmiste abil on seda import-lause varianti (kus imporditakse otse mooduli komponente) võimalik ümber kirjutada mooduli enda importimise kaudu. Järgnevad kaks programmilõiku on samaväärsed:

from math import sin, cos
...
import math
sin = math.sin
cos = math.cos
del math # del eemaldab näidatud (s.o import lause poolt tekitatud) muutuja
...

Isetehtud moodulid

Pythoni installeerimisel tuleb kaasa suur hulk nn standardmoodule, mis paigutatakse kindlatesse kaustadesse, kust import-lause nad üles leiab. Neile lisaks on aga väga lihtne luua ka oma mooduleid – tegelikult saab igat skripti, mida siiani oled kirjutanud, kasutada Pythoni moodulina.

Kui tahad ühte oma moodulitest kasutada teises skriptis, siis on kõige kindlam, kui salvestad mõlemad failid samasse kausta. Salvesta järgnev näide faili nimega demomoodul.py:

eriline_arv = 42

def korruta(x):
  return x * eriline_arv

def tervita():
  print("Tervitused demomoodulist")

Samasse kausta salvesta (suvalise nimega) ka järgnev skript ja käivita see:

import demomoodul # mooduli nimeks saab failinimi ilma laiendita

print(demomoodul.eriline_arv)
print(demomoodul.korruta(2))
demomoodul.tervita()

Nendes skriptides, mida kavatsed kasutada moodulina (st importida mõnes teises skriptis) võiks sisalduda ainult definitsioonid. Nagu näitest näha, on Pythonis kaks viisi definitsioonide kirjutamiseks – uute funktsioonide defineerimiseks kasutatakse def konstruktsiooni ja lihtsamate definitsioonide jaoks võrdusmärki.

Mooduli sisu uurimine

Nagu öeldud, saab mooduli objektilt küsida mingile nimele vastavat väärtust. Kas see kirjeldus meenutab sulle ühte teist Pythoni andmetüüpi? Loodetavasti mäletad, et ka Pythoni sõnastikus sai mingi võtme järgi küsida sellega seotud väärtust. Moodulit võib tegelikult vaadelda justkui teatud kitsendustega sõnastikku – võti antakse punktiga, mitte kantsulgudes, ja võti peab alati olema mingi nimi.

Erinev on ka moodulis sisalduvate nimede loetlemine – selleks tuleb kasutada funktsiooni dir:

>>> import math
>>> dir(math)
['__doc__', '__name__', '__package__', 'acos', 'acosh', 'asin', 'asinh', 'atan', 'atan2',
 'atanh', 'ceil', 'copysign', 'cos', 'cosh', 'degrees', 'e', 'erf', 'erfc', 'exp',
 'expm1', 'fabs', 'factorial', 'floor', 'fmod', 'frexp', 'fsum', 'gamma', 'hypot',
 'isfinite', 'isinf', 'isnan', 'ldexp', 'lgamma', 'log', 'log10', 'log1p', 'modf',
 'pi', 'pow', 'radians', 'sin', 'sinh', 'sqrt', 'tan', 'tanh', 'trunc']

Objektid ja atribuudid

Me alustasime moodulite uurimist kõrvutades moodulis olevat funktsiooni sõnemeetodi kasutamisega. Tuleb välja, et kõigil Pythoni väärtustel on sarnasus moodulitega – neilt saab nime järgi küsida mingi nende komponendi (või aspekti) väärtust. Samuti saab kasutada dir funktsiooni tuvastamaks, milliste nimedega komponente mingil objektil on.

Proovime näiteks arvudega:

>>> x = 1.25
>>> dir(x)
['__abs__', '__add__', '__bool__', '__class__', '__delattr__', '__divmod__', '__doc__',
 '__eq__', '__float__', '__floordiv__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__',
 '__getformat__', '__getnewargs__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__int__',
 '__le__', '__lt__', '__mod__', '__mul__', '__ne__', '__neg__', '__new__', '__pos__',
 '__pow__', '__radd__', '__rdivmod__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__',
 '__rfloordiv__', '__rmod__', '__rmul__', '__round__', '__rpow__', '__rsub__',
 '__rtruediv__', '__setattr__', '__setformat__', '__sizeof__', '__str__', '__sub__',
 '__subclasshook__', '__truediv__', '__trunc__', 'as_integer_ratio', 'conjugate',
 'fromhex', 'hex', 'imag', 'is_integer', 'real']

>>> x.as_integer_ratio
<built-in method as_integer_ratio of float object at 0x02C6E130>
>>> type(x.as_integer_ratio)
<class 'builtin_function_or_method'>
>>> x.as_integer_ratio()
(5, 4)

>>> (2.0).is_integer()
True
>>> (2.1).is_integer()
False

Allkriipsudega nimesid käsitleb Python eriliselt (neid kasutatakse siis, kui antud väärtus esineb operaatori ees).

Kui me tahame väärtuse juures rõhutada seda, et tema komponente saab nime järgi küsida, siis nimetame teda objektiks. Vastavaid komponente nimetatakse atribuutideks.

Nagu näha, on nii arvudel kui ka moodulitel funktsioonitüüpi atribuute. Moodulite puhul nimetatakse neid lihtsalt funktsioonideks, ülejäänud objektide juures eelistatakse terminit meetod. Meetodit võib võtta kui funktsiooni, mis on spetsialiseeritud ühe konkreetse objekti jaoks:

>>> esimene = "tere"
>>> teine = "maailm"

>>> esimese_sõna_täheloendur = esimene.count
>>> teise_sõna_täheloendur = teine.count

>>> esimese_sõna_täheloendur("e")
2
>>> teise_sõna_täheloendur("e")
0

Modulaarsus

Paljude tänapäeva programmide taga on meeletu hulk koodi – pole lootustki, et keegi suudaks näiteks Microsoft Wordi või Linuxi tuuma kogu koodi olulisi detaile ühekorraga hoomata. Seetõttu rakendatakse keeruliste tarkvaralahenduste loomisel juba eespool mainitud jaga-ja-valitse printsiipi – ülesanne ja sellele vastav lahendus jagatakse osadeks, millest igaüks keskendub mingile konkreetsele lõigule koguülesandest. Kui sedasi saadud alamülesanded on ikka liiga keerulised, siis jagatakse need omakorda veel osadeks jne, kuni saadakse paraja suurusega ülesanded, mida programmeerija suudab oma peas piisava täpsusega töödelda.

Ülesannet ei saa siiski jagada osadeks suvalisest kohast – on oluline, et alamülesanded ja neile vastavad lahendused (st programmiosad) sõltuksid üksteisest võimalikult vähe, vastasel juhul peab programmeerija ikkagi mõtlema mitmele ülesandele korraga. Kuigi lõpuks tuleb need suhteliselt iseseisvad programmiosad ikkagi panna koos töötama (vastasel juhul poleks tegemist ühe süsteemi komponentidega), tuleb osade arendamisel kasuks, kui me ei pea eriti ülejäänud süsteemi peale mõtlema.

Kui mingi süsteemi (nt tarkvara) komponentidest rääkides tahetakse rõhutada just nende suhtelist sõltumatust, siis nimetatakse neid komponente üldiselt mooduliteks. Konkreetse programmeerimiskeele puhul võib sellel sõnal olla ka kitsam tähendus (nagu veendusid eespool Pythoni näitel). Kui süsteemi ülesehitusel on edukalt kasutatud sõltumatuid komponente, siis nimetatakse seda süsteemi modulaarseks. Modulaarset süsteemi saab kergemini täiendada ja muuta, kuna pole karta, et mingi väike muudatus ühes kohas võib põhjustada mingi ettenägematu probleemi kusagil mujal.

Kaks põhilist mehhanismi modulaarsuse saavutamiseks on funktsioonid ja objektid. Programmeerimiskeeled on valdavalt üles ehitatud selliselt, et see, mis toimub funktsiooni sees, on selle funktsiooni siseasi – see võimaldab vajadusel funktsiooni sisu ümber kirjutada, ilma et see põhjustaks ootamatusi ülejäänud süsteemis. See on ka põhjus, miks Python hoiab lokaalseid muutujaid teistest muutujatest eraldi. Objektid lisavad siia juurde veel võimaluse kasutada samamoodi privaatseid, aga pikema elueaga muutujaid, millele pääseb ligi ainult teatud hulk funktsioone, ja mida neis funktsioonides on võimalik seetõttu palju muretumalt kasutada. See osa ei ole paraku Pythonis eriti hästi lahendatud.

Kommentaarid