tkinter

Selles lisas vaatleme graafilise kasutajaliidesega programmide tegemist Pythoni tkinter mooduli baasil. Esmalt kirjutame ühe lihtsa näiteprogrammi, kasutades standardseid kasutajaliidese komponente (nupud, tekstikastid). Seejärel demonstreerime, kuidas luua tkinter-i canvas komponendi abil vabas vormis kasutajaliideseid (nt graafikuid, animatsioone, mänge).

Tk ja tkinter

Moodul tkinter (koos alammooduliga tkinter.ttk) kuulub Pythoni standardvarustusse ja on seetõttu kõige mugavam graafiliste kasutajaliideste loomise vahend Pythonis. Nimetatud moodulid põhinevad levinud teegil nimega Tk, mida kasutatakse ka teistes programmeerimiskeeltes.

Käesolevas materjalis eeldame Python 3-ga kaasas olevat tkinter-i versiooni 8.5. Selle versiooni olulisim eelis vanemate versioonide ees on see, et ta võimaldab luua kasutajaliideseid, mis võtavad erinevates op-süsteemides (Windows, Mac OS, Linux) vastavale platvormile omase välimuse.

Märkus

Kuna tkinter on väga paljude võimalustega, siis siin saame demonstreerida vaid väikest osa. Paraku ei ole ka Pythoni standard-dokumentatsioon tkinter-i osas piisavalt põhjalik ja seetõttu tuleks huvi korral otsida lisainfot internetist. Kuna Tk-le pandi algus juba aastal 1988, leidub nii Tk kui tkinter-i kohta interetis palju materjali, millest kõik ei kajasta adekvaatselt uuemate versioonide võimalusi. Alljärgnevalt on toodud mõned paremad kohad, kust uuemate Tk versioonide kohta infot leida:

Standardsed kasutajaliidese komponendid

Alustuseks toome ära ühe lihtsa tkinter-i programmi:

# impordi tk vidinad ja konstandid
from tkinter import *
from tkinter import ttk
from tkinter import messagebox

# see funktsioon käivitatakse nupule klõpsamisel
def tervita():
  tervitus = 'Tere ' + nimi.get()
  messagebox.showinfo(message=tervitus)


# loome akna
raam = Tk()
raam.title("Tervitaja")
raam.geometry("300x100")

# loome tekstikasti jaoks sildi
silt = ttk.Label(raam, text="Nimi")
silt.place(x=5, y=5)

# loome tekstikasti
nimi = ttk.Entry(raam)
nimi.place(x=70, y=5, width=150)

# loome nupu
nupp = ttk.Button(raam, text="Tervita!", command=tervita)
nupp.place(x=70, y=40, width=150)

# ilmutame akna ekraanile
raam.mainloop()

Seda programmi käivitades peaksid saama ühe väikese akna, milles on tekstikast nime sisestamiseks ning nupp, mida vajutades saad nimelise tervituse.

Hakkame nüüd selle programmi sisu analüüsima.

 1. Esimene import-lause teeb meile kättesaadavaks tkinter-i põhivahendid, teine import teeb kättesaadavaks platvormi stiiliga kasutajaliidese vidinad.

 2. Funktsioon tervita on mõeldud käivitamiseks nupule klikkimise korral. Funktsiooni kehas küsitakse allpool defineeritud tekstikasti sisu (nimi.get()), moodustatakse selle põhjal tervitusega sõne ning näidatakse seda kasutajale väikses lisaaknas. (Selles funktsioonis oleme kasutanud ühte globaalset muutujat – nimi pole ei funktsiooni parameeter ega lokaalne muutuja, vaid funktsioonist väljaspool defineeritud muutuja.)

 3. Tk() loob akna, millele järgmisel real määratakse pealkiri ja ülejärgmisel real mõõtmed (pikslites).

 4. Järgnevalt luuakse 3 kasutajaliidese komponenti e vidinat (ingl widget):

  • ttk.Label loob ühe sildi (s.o vidina teksti näitamiseks). Funktsiooni esimese argumendiga näitasime, et me soovime seda silti kasutada eespool loodud aknas. Kasutades nimelist argumenti text, andsime sellele sildile ka soovitud teksti. Käsk silt.place(...) paigutas loodud sildi soovitud koordinaatidele (ühikuteks on pikslid, punkt (0,0) paikneb akna sisuosa ülemises vasakus nurgas ning koordinaadid kasvavad paremale/alla liikudes).
   _images/coords.png
  • Järgmises plokis lõime ja seadsime paika tekstisisestuskasti (ttk.Entry). Selle paigutamisel näitasime ära ka soovitud laiuse.

  • Nupu (ttk.Button) loomisel määrasime argumendiga command ära, mida tuleb teha nupule klikkimise korral. Pane tähele, et argumendi väärtuseks on ainult funktsiooni nimi, mitte funktsiooni väljakutse (see oleks olnud koos tühjade sulgudega). Põhjus on selles, et me ei taha seda funktsiooni käivitada mitte nupu loomise ajal, vaid siis, kui nuppu klikitakse.

 5. Viimaks käivitasime lause raam.mainloop(), mis kuvab loodud akna ekraanile ja jääb ootama kasutaja tegevusi.

Punktid 1-5 on üldjuhul olemas igaks tkinter-i programmis. Programmi sisuline olemus sõltub sellest, milliseid vidinaid aknasse paigutatakse (punkt 4) ning kuidas kasutaja tegevustele reageeritakse (punkt 2). Võimalike vidinate valimiseks uuri alustuseks lehekülge aadressil http://www.tkdocs.com/tutorial/widgets.html. Kasutaja tegevustele reageerimisel saad rakendada kogu oma programmeerimisvõtete arsenali.

Parem viis vidinate paigutamiseks

Eelmist näiteprogrammi käivitades ei olnud sa võibolla rahul vidinate paigutusega ja proovisid korrigeerida etteantud koordinaate ja mõõtmeid, et kasutajaliides tuleks ilusam. Paraku on selline pikslihaaval timmimine tänamatu töö, kuna mõnes teises op-süsteemis (või ka teiste seadetega arvutis) ei pruugi sinu poolt seatud paigutus sobida. Samuti võis häirida sind see, et akna suurendamisel jäid vidinad ühte nurka pidama.

Õnneks on võimalik määrata vidinate paigutust ka natuke üldisemalt kui pikslite tasemel, lubades sellega Tk-l valida vastavalt olukorrale kõige parem konkreetne paigutus. Järgnevas programmis on vidinate paigutamiseks kasutatud place meetodi asemel grid meetodit, mis jagab kasutajaliidese mõtteliselt ruudustikuks ning paigutab iga vidina soovitud lahtrisse vastavalt argumentidele column ja row.

from tkinter import *
from tkinter import ttk
from tkinter import messagebox

def tervita():
  tervitus = 'Tere ' + nimi.get()
  messagebox.showinfo(message=tervitus)


raam = Tk()
raam.title("Tervitaja")
# raam.geometry("300x100") # akna algne suurus määratakse vastavalt sisule


# paigutame sildi ruudustiku ülemisse vasakusse lahtrisse (column ja row)
# soovime, et sildi ümber jääks igas suunas 5 pikslit vaba ruumi (padx ja pady)
# soovime, et silt "kleepuks" oma lahtris ülemisse vasakusse nurka (sticky)
# N - north, W - west
silt = ttk.Label(raam, text="Nimi")
silt.grid(column=0, row=0, padx=5, pady=5, sticky=(N, W))

# tekstikasti puhul soovime, et ta kleepuks nii ida- kui lääneserva külge
# st. ta peab venima vastavalt akna suurusele
nimi = ttk.Entry(raam)
nimi.grid(column=1, row=0, padx=5, pady=5, sticky=(N, W, E))

# soovime, et nupp veniks nii laiuses kui ka kõrguses
nupp = ttk.Button(raam, text="Tervita!", command=tervita)
nupp.grid(column=1, row=1, padx=5, pady=5, sticky=(N, S, W, E))

# soovime, et akna suuruse muutmisel muudetakse veeru 1 ja rea 1 mõõtmeid
# (st. veerg 0 ja rida 0 jäävad sama laiaks/kõrgeks)
raam.columnconfigure(1, weight=1)
raam.rowconfigure(1, weight=1)

# kuvame akna ekraanile
raam.mainloop()

Märkus

Lisaks meetoditele place ja grid võid kohata veel paigutusmeetodit pack. Rohkem infot saab siit: http://www.tkdocs.com/tutorial/concepts.html#geometry .

Harjutus. Täiendatud tervitaja.

Täienda eelmist programmi nii, et see võimaldaks ka perenime sisestamist ja kasutaks seda tervituses.

Tahvel (canvas)

Üks põnevamaid Tk vidinaid on tahvel (ingl canvas). Tegemist on alaga, kuhu on võimalik joonistada erinevaid kujundeid, paigutada pilte vms. Järgnev näiteprogramm demonstreerib mõningaid tahvli kasutamise võimalusi:

from tkinter import *
from tkinter import font # vajalik teksti fondi muutmiseks

raam = Tk()
raam.title("Tahvel")
tahvel = Canvas(raam, width=600, height=600, background="white")
tahvel.grid()

# üksik kriips (x0, y0, x1, y1)
tahvel.create_line(30, 40, 300, 40)

# ühendatud kriipsud (suvaline arv koordinaatide paare)
tahvel.create_line(30,60, 300,60, 300,100, 60,100)

# võimalik on muuta joone paksust (width) ja sisu värvi (fill)
tahvel.create_line(30, 130, 300, 130, width=4, fill="red")

# teistsugune joone stiil
tahvel.create_line(30, 150, 300, 150, width=5, dash=(5, 1, 2, 1), arrow=LAST)

# tõmbab kriipsud, ühendab otsapunktid ja värvib sisu
# värve saab määrata ka rgb komponentidena
# vt. http://www.colorpicker.com/
tahvel.create_polygon(30,160, 300,160, 300,200, 60,200, fill="#95BD9D")

# ristkülik
tahvel.create_rectangle(30,260, 300,300)

# ovaal
tahvel.create_oval(30,260, 300,300, width=2, outline="blue", fill="wheat")

# proovi liigutada hiirt selle ovaali kohale
tahvel.create_oval(330, 330, 400, 400, fill="gray", activefill="pink")

# kui soovid teksti esitamisel ise fonti valida, siis tuleb enne vastav font luua
suur_font = font.Font(family='Helvetica', size=32, weight='bold')
tahvel.create_text(30, 500, text="Tere!", font=suur_font, anchor=NW)

raam.mainloop()

Lisainfot canvas-i kohta leiab siit: http://infohost.nmt.edu/tcc/help/pubs/tkinter/canvas.html

Harjutus. Bahama lipp

Koosta programm, mis kuvab valge taustaga graafikaakna pealkirjaga „Bahama saarte lipp“ ja joonistab sinna Bahama lipu.

_images/bahama.png

Keerulisemad kujundid

Miski ei keela tahvlile kujundite joonistamiseks kasutada tsükleid või muid Pythoni vahendeid.

Kuigi Tkinter sobib hästi graafikute joonistamiseks, tekitab mõningast ebamugavust teistmoodi koordinaatide süsteem – oleme ju harjunud, et y kasvab ülespoole, mitte aga alla. Et sellest probleemist lahti saada, võtame abiks tahvli meetodi move, mis võimaldab tahvlil olevaid objekte horisontaalset ja vertikaalset telge mööda ümber tõsta. Seega paigutame kõik objektid harilikku koordinaadistikku ja siis rakendame funktsiooni move.

Järgnev näiteprogramm püüab teha y=sin(x) graafikut:

from tkinter import *
from math import sin

raam = Tk()

w = 500 # tahvli laius
h = 500 # tahvli pikkus
tahvel = Canvas(raam, width=w, height=h, background="white")
tahvel.grid()

# vertikaalne telg
tahvel.create_line(0, h/2, 0, -h/2, arrow=LAST)
# horisontaalne telg
tahvel.create_line(-w/2, 0, w/2, 0, arrow=LAST)

punktid = []
# genereerime graafiku punktid kujul [x0,f(x0), x1,f(x1),..., xn, f(xn)]
for x in range(w // -2, w // 2):
  suurendus = 30
  punktid.append(x)
  y = sin(x / suurendus)
  punktid.append(y * suurendus)

# joonistame graafiku (anname argumendid järjendina)
tahvel.create_line(punktid, fill="red")

# nihutame kõik objektid 250px võrra paremale ja alla
tahvel.move(ALL, w/2, h/2)

raam.mainloop()

Kas saadud graafik on korrektne? Miks? Leia ja paranda viga.

Piltide esitamine

Tahvlile saab panna ka .gif, .pgm, või .ppm formaadis pilte. Järgmise näite proovimiseks salvesta programmiga samasse kausta järgmised failid: pall.gif, avatud.gif, suletud.gif.

from tkinter import *

raam = Tk()
raam.title("Tahvel")
tahvel = Canvas(raam, width=600, height=600, background="white")
tahvel.grid()

# pildi kuvamisel on vaja kõigepealt laadida pilt ja panna see siis tahvlile
pall = PhotoImage(file="pall.gif")
img = tahvel.create_image(450, 80, image=pall)

# activeimage määrab pildi, mida näidatakse, kui hiirekursor on pildi kohal
# anchor näitab, mille järgi pilt paigutatakse (antud juhul ülemise-vasaku nurga järgi)
suletud = PhotoImage(file="suletud.gif")
avatud = PhotoImage(file="avatud.gif")
img = tahvel.create_image(50, 400, image=suletud, activeimage=avatud, anchor=NW)

raam.mainloop()

Animatsioon

Olgu ülesandeks joonistada osutitega kell, mis ennast aja jooksul värskendaks.

Võrreldes eelmiste ülesannetega, kus tegemist oli sisuliselt staatiliste kujutistega, on meie praeguseks eesmärgiks uurida, kuidas võib muuta graafikaobjektide olekuid rakenduse töö ajal.

Graafikaobjektide loomisel võib neile omistada unikaalseid identifikaatoreid, mille järgi saab need hiljem tahvlil üles leida:

id = tahvel.create_line(x0,y0,...,xn,yn)

Kasutades sellist identifikaatorit, saab näiteks objekti kustutada, nihutada või muuta tema parameetreid. Objektidega manipuleerimiseks saame kasutada järgnevaid canvas-i meetodeid:

# kustutamine
tahvel.delete(id):

# nihutamine
tahvel.move(id, x, y):

# objekti parameetrite kontrollimine
tahvel.itemcget(id, "width")

# koordinaatide uuendamine
tahvel.coords(id, x0,y0,...,xn,yn )

Antud ülesande kontekstis huvitab meid põhiliselt viimane meetod, mille abil me saame osutite positsiooni uuendada.

Tekitame uue raami ja tahvli. Kella keskpunkt olgu tahvli keskel.

from tkinter import *

raam = Tk()
raam.title("Kell")
# tahvli laius
w = 500
# tahvli kõrgus
h = 500

tahvel = Canvas(raam, width=w, height=h, bg="white")

# kella raam
tahvel.create_oval(10,10,w-10,h-10)
# kella keskpunkt
tahvel.create_oval(w//2-5,h//2-5,w//2+5,h//2+5,fill="black")

Joonistame sekundiosuti (joon) ja salvestame tema id muutujasse sek_id.

sek_id = tahvel.create_line(w//2,h//2,w//2,20,fill="red")

Alustame sekundiosutist. Kuna osuti üks ots on fikseeritud kella keskel, siis meid huvitavad ainult liikuva otsa koordinaadid mingil ajahetkel t. Seega defineerime funktsiooni, mis etteantud sekundi jaoks tagastab vastava punkti koordinaadid x, y:

from math import *

def osutiTipp(positsioon, pikkus):
  """
  annab sekundiosuti liikuva tipu koordinaadid tavalises koordinaadistikus
  positsioon on ujukomaarv 0 ja 1 vahel
  """
  # arvutame x koordinaadi
  x = pikkus * cos(pi/2 - positsioon * 2 * pi)

  # arvutame y koordinaadi
  y = -pikkus * sin(pi/2 - positsioon * 2 * pi)

  # tagastame uued koordinaadid
  return x, y

Järgmise sammuna loome funktsiooni, mis loeb jooksvalt aega ja uuendab sekundiosuti positsiooni.

import time

def uuenda():
  # loeme jooksva sekundi
  sekundid = time.localtime().tm_sec

  # saame osuti liikuva tipu koordinaadid tavalises koordinaadistikus
  tipp_x, tipp_y = osutiTipp(sekundid / 60, w // 2 - 20)

  # teisendame need canvas-i koordinaadistikku
  keskpunkt_x = w // 2
  keskpunkt_y = h // 2
  tipp_x = keskpunkt_x + tipp_x
  tipp_y = keskpunkt_y + tipp_y

  # uuendame osuti positsiooni
  tahvel.coords(sek_id, keskpunkt_x, keskpunkt_y, tipp_x, tipp_y)

  # ootame 1 sekundi ja siis uuendame kellaaega uuesti
  raam.after(1000, uuenda)

Kutsu funktsioon uuenda välja enne Tkinteri põhitsüklisse sisenemist.

uuenda()
tahvel.pack()
raam.mainloop()

Pane kood kokku ja käivita rakendus.

Harjutus. Täiendatud kell.

Täienda kella. Lisa minuti- ja tunniosuti, mis samuti muudaks aja jooksul oma positsiooni.

Hiireklõpsudele reageerimine

Järgnevas programmis kästakse tahvlil iga hiireklõpsu peale kutsuda välja funktsioon, mis registreerib hiireklõpsu koordinaadid:

from tkinter import *

def registreeri_hiireklõps(event):
  print("Klõpsati positsioonile", event.x, event.y)

  klõpsud.append([event.x, event.y])
  print("Seni tehtud klõpsud:", klõpsud)

raam = Tk()
raam.title("Tahvel")
tahvel = Canvas(raam, width=600, height=600, background="white")
tahvel.grid()
tahvel.bind('<1>', registreeri_hiireklõps)

klõpsud = []

raam.mainloop()

Klahvidele reageerimine

Järgmine näide demonstreerib, kuidas uuendada tahvli sisu vastavalt kasutaja tegevusele (näite proovimiseks salvesta samasse kausta juku.gif):

from tkinter import *
from random import randint

# mõningad abikonstandid
juku_sammu_pikkus = 50
tahvli_laius = 600
tahvli_kõrgus = 600

# funktsioonid, mis käivitatakse vastavalt kasutaja tegevusele
def hiireklõps_juku_peal(event):
  # liigutan Juku juhuslikku positsiooni
  uus_x = randint(0, tahvli_laius-50)
  uus_y = randint(0, tahvli_kõrgus-50)
  tahvel.coords(juku_id, uus_x, uus_y)

def nool_üles(event):
  tahvel.move(juku_id, 0, -juku_sammu_pikkus)

def nool_alla(event):
  tahvel.move(juku_id, 0, juku_sammu_pikkus)

def nool_vasakule(event):
  tahvel.move(juku_id, -juku_sammu_pikkus, 0)

def nool_paremale(event):
  tahvel.move(juku_id, juku_sammu_pikkus, 0)


# tavaline raami ja tahvli loomine
raam = Tk()
raam.title("Tahvel")
tahvel = Canvas(raam, width=tahvli_laius, height=tahvli_kõrgus, background="white")
tahvel.grid()

# tavaline pildi sisselugemine
juku = PhotoImage(file="juku.gif")

# pildi loomisel jätan meelde pildi id
juku_id = tahvel.create_image(100, 100, image=juku)

# pildi id kaudu seon sellel pildil toimunud klõpsud vastava funktsiooniga
# <1> tähistab vasakut hiireklahvi
tahvel.tag_bind(juku_id, '<1>', hiireklõps_juku_peal)

# seon nooleklahvid vastavate funktsioonidega
raam.bind_all("<Up>",  nool_üles)
raam.bind_all("<Down>", nool_alla)
raam.bind_all("<Left>", nool_vasakule)
raam.bind_all("<Right>", nool_paremale)

raam.mainloop()

Selles näites liigutasime kasutaja tegevusele vastavalt pildi asukohta, aga sama hästi võiksime ka näiteks midagi uut joonistada, tekitada uusi pilte vms.

Märkus

Aadressil http://www.tkdocs.com/tutorial/canvas.html on näide, kuidas tuvastada hiirekursori liikumist ja kasutada seda infot vaba käega joonistamise võimaldamiseks.

Mõned lisanipid

Paljude objektide genereerimine tsüklis ning hiirekliki seostamine konkreetse objektiga

Järgnev näide demonstreerib, kuidas panna tahvlile hulk pilte kasutades selleks tsüklit. Selleks, et piltidele oleks võimalik ka pärastpoole ligi pääseda, salvestatakse siin piltide id-d abitabelisse. Näite proovimiseks salvesta samasse kausta juku.gif.

from tkinter import *

# see funktsioon käivitatakse piltidele klikkimisel
def hiireklikk(event):
  # küsin selle objekti id, millele parasjagu klõpsati
  # tahvel.find_withtag(CURRENT) annab loetelu kõigi aktiivsete objektide id-dega
  # antud juhul tähendab aktiivsus seda, et selle objekti peale klikiti
  # praegu võime eeldada, et selles loetelus on vaid 1 element
  # seetõttu võtamegi sealt elemendi indeksiga 0
  pildi_id = tahvel.find_withtag(CURRENT)[0]

  # vaatan id_tabeli läbi, et saada teada, millisel positsioonil sellise id-ga pilt asub
  for i in range(3):
    for j in range(3):
      if pildi_id == id_tabel[i][j]:
        teade = "Klikiti pildil, mis asub positsioonil " + str(i) + "," + str(j)
        # näitan selle teate tekstiobjekti abil
        tahvel.itemconfigure(teksti_id, text=teade)

        # sama hästi võin teate ka lihtsalt konsooli printida
        print(teade)


# raami ja tahvli loomine
raam = Tk()
raam.title("Tahvel")
tahvel = Canvas(raam, width=500, height=500, background="white")
tahvel.grid()

# pildi sisu laadimine
pilt = PhotoImage(file="juku.gif")

# järgnevas tsüklis loon 9 pilti ja paigutan need tahvlil 3x3 asetusse
# lisaks salvestan piltide id-d 3x3 tabelisse (st. 2-mõõtmelisse järjendisse)
id_tabel = []
for i in range (3):
  id_rida = []
  for j in range(3):

    # arvutan pildi koordinaadid vastavalt veeru ja rea numbritele
    x = 170 + (j * 70)
    y = 130 + (i * 70)
    pildi_id = tahvel.create_image(x, y, image=pilt)

    # seon sellel pildil toimuvad klõpsud funktsiooniga "hiireklikk"
    tahvel.tag_bind(pildi_id, '<1>', hiireklikk)

    # salvestan pildi sobivale kohale järjendis
    id_rida.append(pildi_id)

  # üks rida sai valmis, lisan selle tabelisse
  id_tabel.append(id_rida)


# lõpuks loon ka ühe tekstiobjekti, mille abil saan kasutajale tekstilist infot näidata
teksti_id = tahvel.create_text(250, 350, text="Kliki mingil pildil!")


raam.mainloop()

Tsüklis genereerimist võib kasutada ka siis, kui on vaja palju nuppe, tekstikaste vms.

Pildi vahetamine

Eespool oli näide selle kohta, kuidas panna automaatselt pilt vahetuma, kui hiir liigub üle pildi. Vaatame nüüd üldisemat võimalust, kuidas soovi korral (nt hiireklõpsuga) vahetada pildi sisu. Näite proovimiseks salvesta samasse kausta avatud.gif ja suletud.gif.

from tkinter import *

def vaheta_pilt(event):
  # global deklaratsioon võimaldab muuta funktsioonist väljaspool
  # defineeritud muutujat
  global näidatav_pilt

  # vahetan pildi viite
  if näidatav_pilt == suletud:
    näidatav_pilt = avatud
  else:
    näidatav_pilt = suletud

  # ... ja uuendan selle viite põhjal tahvlil oleva pildi sisu
  tahvel.itemconfigure(pildi_id, image=näidatav_pilt)


raam = Tk()
raam.title("Tahvel")
tahvel = Canvas(raam, width=600, height=600, background="white")
tahvel.grid()


suletud = PhotoImage(file="suletud.gif")
avatud = PhotoImage(file="avatud.gif")
näidatav_pilt = suletud

pildi_id = tahvel.create_image(200, 200, image=näidatav_pilt, anchor=NW)
tahvel.tag_bind(pildi_id, '<1>', vaheta_pilt)

raam.mainloop()

Hiirerullile reageerimine ja objektide suumimine

Järgnev näide demonstreerib kahte asja – kuidas tuvastada hiirerulli kasutamist ning kuidas muuta tahvli objektide suurust.

from tkinter import *

def zoom(event):
  # Linuxis toimib event.num, aga windowsis delta
  if event.num == 5 or event.delta < 0:
    # allapoole rullimine
    faktor = 0.9
  else:
    # ülespoole rullimine
    faktor = 1.1

  # event.x ja event.y annavad hiirekursori asukoha
  # skaleerin kõiki objekte selle punkti suhtes
  # (kui soovid skaleerida üksikut objekti, siis kasuta ALL asemel selle objekti id-d)
  tahvel.scale(ALL, event.x, event.y, faktor, faktor)

raam = Tk()
raam.title("Tahvel")
tahvel = Canvas(raam, width=600, height=600, background="white")
tahvel.grid()

tahvel.create_oval(100, 100, 200, 150, fill="wheat")
tahvel.create_oval(300, 300, 340, 340)

juku = PhotoImage(file="juku.gif")
tahvel.create_image(70, 70, image=juku)
tahvel.create_image(420, 420, image=juku)

# Windowsis tähistab hiirerullimist <MouseWheel>
tahvel.bind_all("<MouseWheel>", zoom)
# Linuxis toimivad "<4>" ja "<5>"
tahvel.bind_all("<4>", zoom)
tahvel.bind_all("<5>", zoom)

raam.mainloop()

Kahjuks ei toimu automaatselt piltide suuruse muutmine – täieliku efekti saamiseks tuleks ka piltide sisu vahetada suuremate vastu.

Piltide kaitsmine prügikoristuse eest

Järgnev programm näitab nupule vajutades ekraanil pilti (proovimiseks salvesta skriptiga samasse kausta juku.gif):

from tkinter import *
from tkinter import ttk

raam = Tk()

# teen valmis ühe pildi, mida nupuvajutusega ekraanile kuvada
juku = PhotoImage(file="juku.gif")

# pilt peab tulema selle sildi peale
silt = ttk.Label(raam)
silt.grid()

def näita_jukut():
  silt["image"] = juku

# see nupp peab pildi kuvamise välja kutsuma
nupp = ttk.Button(text="Näita Jukut", command=näita_jukut)
nupp.grid()


raam.mainloop()

Kuna muutujat juku läheb vaja vaid funktsioonis näita_jukut, siis oleks loomulik teha see muutuja lokaalseks muutujaks:

from tkinter import *
from tkinter import ttk

raam = Tk()

# pilt peab tulema selle sildi peale
silt = ttk.Label(raam)
silt.grid()

def näita_jukut():
  # teen valmis ühe pildi, mida nupuvajutusega ekraanile kuvada
  juku = PhotoImage(file="juku.gif")
  silt["image"] = juku

# see nupp peab pildi kuvamise välja kutsuma
nupp = ttk.Button(text="Näita Jukut", command=näita_jukut)
nupp.grid()


raam.mainloop()

Jama on selles, et nüüd peale nupuvajutust enam Jukut ei ilmu. Probleem on Pythoni ja Tk vahelises möödarääkimises – Python arvab, et kui funktsioon näita_jukut oma töö lõpetab, siis lokaalsesse muutujasse juku salvestatud objekti enam vaja ei lähe ning viskab selle minema (vt https://en.wikipedia.org/wiki/Garbage_collection_%28computer_science%29). Kui juku oli globaalne muutuja, siis ei julgenud Python seda minema visata, sest globaalse muutuja kaudu võib suvaline koodi osa sellest objektist sõltuda.

Selleks, et veenda Pythonit pildi vajalikkuses, tuleks kood korraldada nii, et ka peale funktsiooni töö lõppu jääks viide pildile kusagile alles. Üks võimalus on teha globaalne piltide hulk, kuhu me salvestame kõik PhotoImage-d:

from tkinter import *
from tkinter import ttk

pildid = set()
raam = Tk()

# pilt peab tulema selle sildi peale
silt = ttk.Label(raam)
silt.grid()

def näita_jukut():
  # teen valmis ühe pildi, mida nupuvajutusega ekraanile kuvada
  juku = PhotoImage(file="juku.gif")
  pildid.add(juku)
  silt["image"] = juku

# see nupp peab pildi kuvamise välja kutsuma
nupp = ttk.Button(text="Näita Jukut", command=näita_jukut)
nupp.grid()


raam.mainloop()

Kommentaarid